Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 229

▼ Wap4 Share Code Online Thật =

* Nhim  (Member) [Off]
15 * 49
*   Cách đây 5 tháng
Dán code này vào đầu trang
{% set onl = ip()|split('.') %}
{% set onl = onl[0]~'.'~onl[1]~'.'~onl[2] %}
{%if not get_data('online_total')%}{%set save=save_data('online_total','@')%}{%endif%}{%set onlinee=get_data('online_total').0.data%}{%if (now|date('U')-onlinee|split('@')[onlinee|split('@')|length-2]|split('_').1)>60%}{%set sol=onlinee|split('@')[onlinee|split('@')|length-2]%}{%endif%}{{update_data_by_id('online_total',get_data('online_total').0.id,('@'~onl~'_'~now|date('U'))~onlinee|replace({('@'~onl~'_'~onlinee|split('@'~onl~'_').1|split('@').0~'@'):'@'})|replace({('@'~sol~'@'):'@'}))}}

Code đếm online
{{get_data('online_total').0.data|split('@')|length-2}}
* LeVanDuc  (Member) [Off]
13 * 17
*   Cách đây 5 tháng
Gửi từ Nhim:
Dán code này vào đầu trang [code]{% set onl = ip()|split('.') %} {% set onl = onl[0]~'.'~onl[1]~'.'~onl[2] %} {%if not get_data('online_total')%}{%set save=s ...
Có code online thật theo ip php k ô
▼ Tổng số: 2
- Share:
BBCode:

Link: