Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamXin Code
Lượt xem: 301

▼ Nhờ sửa giúp code

* Anhsa0  (Member) [Off]
20 * 8
*   Cách đây 11 tháng
Đây là file code tb của tiaxvui
Nhờ ae mod lại sao cho khi nhấn vào chỉnh sửa thì nó sẽ thay đổi cả nội dung và nick viết trước đó.
[Hình ảnh]

Xin cám ơn
{% from 'func.twig' import rwurl,get,login,lever,up,add,edit %}
{% from 'categories.twig' import ca,bo %}
{% use '_blocks' %}
{% from 'bbcode.twig' import bbcode %}
{% from 'time.twig' import ago %}
{% from 'paging.twig' import paging %}
{% set login=login()|trim %}
{% set title='Thông báo' %}
{{ block( 'header' ) }}
{% set login=login()|trim %}
{% set lv = get('user_'~login,'lever') %}
{% set id = get_get('id') %}
{% set act = get_get('act') %}
{% set key2 = get_data_by_id('tb',id).data|json_decode %}
{% set cs = key2.comment %}
{% set name = key2.name %}
{% set tg = key2.time %}
{% set edit = key2.edit %}
{% if act == 'xem' %}
{% set lever = get('user_'~name,'lever') %}
{% set on=get('user_'~name,'on')|trim %}
<div class="list1">
<a href="/profile/{{name}}"><b><span class="{{lever}}">{{get('user_'~name,'nick')}}</span></b></a> {% if on < ('now'|date('U')-600) %}<font color="red">[OFF]</font>{% else %}<font color="green">[ON]</font>{% endif %}
<br />
<font color="#999">{{ ago(tg) }}</font">
</div>
<div class="list1">
{{bbcode(cs|raw)}}
{% if edit %}
<div class="edit">Last edit: {{edit}}</div>
{% endif %}
{% if lv == 'admin' or lv == 'smod' or lv == 'mod' %}
{% if login == name %}
<br />
<a href="/tb?act=edit&id={{id}}">Chỉnh sửa</a> · <a href="/tb?act=top&id={{id}}">Top</a> · <a href="/tb?act=xoa&id={{id}}">Xoá</a>
{% elseif lv == 'admin' and lever != 'admin' or lv == 'smod' and lever != 'admin' and lever != 'smod' or lv == 'mod' and lever == 'mem' %}
<br />
<a href="/tb?act=edit&id={{id}}">Chỉnh sửa</a> · <a href="/tb?act=top&id={{id}}">Top</a> · <a href="/tb?act=xoa&id={{id}}">Xoá</a>
{% endif %}
{% endif %}
</div>
{% else %}
<div class="phdr">Thông báo
{% if login %}
{% if lv == 'admin' or lv == 'smod' or lv == 'mod' %}
<a href="?id=xoa" style="float: right;">Xoá all</a>
{% endif %}
{% endif %}
</div>
{% if login %}
{% if lv == 'admin' or lv == 'smod' or lv == 'mod' %}
{% set cmt = get_post( 'comment' )|trim %}
<div class="gmenu">
<form
method="post" action="">
Nội dung:<br />
<textarea type= "text" name="comment">{% if act == 'edit' %}{{cs}}{% endif %}</textarea><br />
<button
type="submit">Đăng</button>
</form>
</div>
{% if act == 'top' %}
{% if edit %}
{% set cmt = {"name":name,"time":tg, "comment":cs,"edit":edit} %}
{% else %}
{% set cmt = {"name":name,"time":tg, "comment":cs} %}
{% endif %}
{% set status = save_data("tb", cmt|json_encode ) %}
{{delete_data_by_id('tb',id)}}
<div class="menu">Chờ 1 tí!!!</div>
<script>window.location.href='/tb'</script>
{% endif %}
{% if act == 'xoa' %}
{{delete_data_by_id('tb',id)}}
<div class="menu">Xong rồi nhé!!!</div>
<script>window.location.href='/tb'</script>
{% endif %}
{% if request_method()|lower == "post" %}
{% if cmt %}
{% if act == 'edit' %}
{{ edit('tb','comment',cmt) }}
{{ edit('tb','edit',login) }}
<div class="menu">Xong rồi nhé!!!</div>
<script>window.location.href='/tb'</script>
{% else %}
{% if get_data_count('tb') <= 20 %}
{% if cmt|length <= '5000' %}
{% set comment = {"name" :login,"time":"now"|date('U'), "comment":cmt} %}
{% set status = save_data("tb", comment|json_encode ) %}
<script>window.location.href='/tb'</script>
{% else %}
<div class="list1">Lỗi!. Nội dung nhập vào không được vượt quá 5000 kí tự</div>
{% endif %}
{% else %}
<div class="list1">Bạn chỉ có thể đăng tối đa 20 thông báo</div>
{% endif %}
{% endif %}
{% endif %}
{% endif %}
{% endif %}
{% endif %}
{% set data=[] %}
{% set play='yes' %}
{% for i in 1..100 %}
{% if play=='yes' %}
{% set data2=get_data('tb',100,i) %}
{% endif %}
{% if data2 %}
{% set data=data2|reverse|merge(data) %}
{% else %}
{% set play='no' %}
{% set data2='' %}
{% endif %}
{% endfor %}
{% set total=data|length %}
{% set page_max=total//10 %}
{% if total//10 != total/10 %}
{% set page_max=total//10+1 %}
{% endif %}
{% set url=get_uri_segments() %}
{% set p=url[1]|default(1) %}
{% if p matches '/[a-zA-z]|%/' or p<1 %}
{% set p=1 %}
{% endif %}
{% if p>page_max %}
{% set p=page_max %}
{% endif %}
{% set st=p*10-10 %}
{% if id == 'xoa' %}
{% if total >= '1' %}
<div class="rmenu">Xoá thành công!</div>
{% set key = 'tb' %}
{% for i in 1..get_data_count(key) %}
{{ delete_data_by_id(key,get_data(key)|last.id) }}
{% endfor %}
<script>window.location.href='/tb'</script>
{% else %}
<div class="rmenu">Thông báo trống không cần xoá</div>
<script>window.location.href='/tb'</script>
{% endif %}
{% else %}
{% if total == '0' %}
<div class="rmenu">Chưa có thông báo nào</div>
{% endif %}
{% from 'time.twig' import ago %}
{% set entries= data|slice(st,10) %}
{% set data='' %}
{% for tiax in entries %}
{% set entry = tiax.data|json_decode %}
{% set user='user_'~entry.name %}
{% set nd = entry.comment %}
{% set lever=get(user,'lever')|trim %}
{% set on=get(user,'on')|trim %}
{% set time = entry.time %}
{% set edit = entry.edit %}
<div class="menu"><div class="list3">
<table id="'$value'" cellpadding="0" cellspacing="1"><tr><td width="auto"><img class="avt" src="{{get(user,'avt')}}" width="40" height="40" /></td><td>
{% if ic %}
<img src="http://vn3x.ga/images/{{ic}}.png" alt="{{ic}}" />
{% else %}
<img src="http://vn3x.ga/images/{{get(user,'gt')}}.png" alt="*">
{% endif %}
<b><a href="/profile/{{entry.name}}"><font class="{{lever}}">{{get(user,'nick')}}</font></a></b> {{lever(lever)}} <span name="online">{% if on < ('now'|date('U')-600) %}<font color="red">[Off]</font>{% else %}<font color="green">[ON]</font>{% endif %}</span>
<br />
<img src="http://vn3x.ga/images/label.png"> {{get(user,'tamtrang')}}<br/><img src="http://vn3x.ga/images/clock.png" alt="*"> {{ ago(time) }}
</td></tr></table></div>
{% if nd|length > 200 %}
{{ nd|slice(0,200)|raw }} ... <a href="/tb?act=xem&id={{tiax.id}}">Xem thêm >></a>
{% else %}
{{ bbcode(nd)|raw }}
{% endif %}
{% if lv == 'admin' or lv == 'smod' or lv == 'mod' %}
{% if edit %}
<div class="edit">Last edit: {{get('user_'~edit,'nick')}}</div>
{% endif %}
{% endif %}
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="text-align:left;"> </td><td style="text-align:right;">
{% if lv == 'admin' or lv == 'smod' or lv == 'mod' %}
{% if login == entry.name %}
<a href="/tb?act=edit&id={{tiax.id}}">Chỉnh sửa</a> · <a href="/tb?act=top&id={{tiax.id}}">Top</a> · <a href="/tb?act=xoa&id={{tiax.id}}">Xoá</a>
{% elseif lv == 'admin' and lever != 'admin' or lv == 'smod' and lever != 'admin' and lever != 'smod' or lv == 'mod' and lever == 'mem' %}
<a href="/tb?act=edit&id={{tiax.id}}">Chỉnh sửa</a> · <a href="/tb?act=top&id={{tiax.id}}">Top</a> · <a href="/tb?act=xoa&id={{tiax.id}}">Xoá</a>
{% endif %}
{% endif %}
</td></tr></tbody></table>
</div>
{% endfor %}
<div class="phdr"> Tổng số: {{total}}</div>
{{ paging(url[0],p,page_max) }}
{% endif %}
{% endif %}
{{ block( 'footer' ) }}
Edited by: Anhsa0
* Ivoryss  (Member) [Off]
38 * 34
*   Cách đây 11 tháng
Bình luận bị ẩn - Reported
* Ivoryss  (Member) [Off]
38 * 34
*   Cách đây 11 tháng
Bình luận bị ẩn - Reported
* Ivoryss  (Member) [Off]
38 * 34
*   Cách đây 11 tháng
Gửi từ Anhsa0:
Đây là file code tb của tiaxvui Nhờ ae mod lại sao cho khi nhấn vào [red]chỉnh sửa [/red] thì nó sẽ thay đổi cả nội dung và nick viết trước đó. [img]https://i.imgur.com/HBJ0rjW.jpg[/img] Xin cám ơn ...
Bình luận bị ẩn - Reported
▼ Tổng số: 4
- Share:
BBCode:

Link: