Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 260

▼ Chia sẻ code [tin nhắn nhóm] cho forum tiaxgame

* Ivoryss  (Member) [Off]
27 * 32
*   Cách đây 1 tháng
Ghi nhớ code by chiểu tự tay dựng lên <3

Sử dụng 1 số func tiaxgame


Chức năng
Tạo nhóm tin nhắn
Nhắn tin trong nhóm
Thêm thành viên
Kick thành viên
Rời phòng chat
Giải tán phòng


Cách sử dụng tạo key group-message data [] hoặc anh em dùng if điều kiện để lưu trong data khi không tồn tại


Tạo file function.twig
Dán vô{%macro edit_data(key,k,u,v)%}

{% set id=get_data(key)|last.id %}
{% set add = v%}
{% set data = get_data(key)|last.data|json_decode[k]|merge({(u):add}) %}
{{update_data_by_id(key,id,get_data(key)|last.data|json_decode|merge({(k):data})|json_encode)}}

{%endmacro%}
{% macro update(key,k,u,v) %}
{% set id=get_data(key)|last.id %}
{% set datas=get_data(key)[0].data|json_decode%}
{{update_data_by_id(key,id,get_data_by_id(key,id).data|json_decode|merge({(k):datas[(k)]|merge({(u):v})})|json_encode) }}
{% endmacro %}
Một số hình ảnh của chức năng


[Hình ảnh]

[Hình ảnh]

[Hình ảnh]Tạo file group dán all{%import "function.twig" as w%}
{%set uri=get_uri_segments()%}
{%set act=get_get("act")%}
{%set sign=w.login()|trim%}
{%use "_blocks"%}
{%set list=get_data("group-message")[0].data|json_decode%}
{%set name=get_post("name")|trim%}{%set mess=get_post("message")|trim%}{{block("beta")}}
{%if sign and uri[1]=="new-group.html"%}
<ol
class="breadcrumb"><li><a
href="/">MXH </a></li><li><a
href="/group/message">Phòng chat</a></li><li
class="active">Tạo phòng chat mới</li></ol>


{%if mess!="" and name!="" %}
{{w.add("group-message","data_"~(list["dem"]|trim+1),{("wait_"~sign):"open","nick":sign,"name":name,"message":mess,"time":"now"|date("U"),"id":(list["dem"]|trim+1),"list_member":(get_post("user_arr")|default(sign~","))})}}
{{w.add("user_"~sign,"list_group",w.get("user_"~sign,"list_group")~ (list["dem"]|trim+1)~" @")}}
{{w.add("group-message","dem",w.get("group-message","dem")|trim+1)}}

{#{w.add("group-message","list_chat_"~(list["dem"]|trim+1),list["dem_chat"]|trim+1)}#}
{%endif%}


<form
method="POST"><div
class="form-group">
<label
for="exampleInputname">Tên phòng chat</label><p
class="help-block"><small>(Tối đa 100 ký tự)</small></p>
<input
type="text" name="name" class="form-control" id="exampleInputname" value="" maxlength="100" placeholder="Tên phòng chat"></div><div
class="form-group">
<label
for="exampleInputuser">Danh sách thành viên</label><p
class="help-block"><small>(Nhập dạng User1, User2, User3)</small></p>
<input
type="text" name="user_arr" class="form-control" id="exampleInputuser" value="" placeholder="Danh sách thành viên"></div>
<p><div
class="input-group"><textarea name="message" class="form-control" id="contentArea"></textarea><span
class="input-group-addon" id="popover-with-html">
<s
data-toggle="collapse" data-target="#emoticons">
<span
class="fa fa-smile-o"></span>
</s>
</span></div></p><p
style="text-align:center;"><button
name="sendmessage" type="submit" value="submit" class="btn btn-success" style="width:100%;"><span
class="glyphicon glyphicon-send"></span></button></p></form></div></div>{#phòng#}
{%elseif sign and uri[1]=="phong" and get_get("id") and list["data_"~get_get("id")].id and sign|lower in list["data_"~get_get("id")].list_member|split(",") and list["data_"~get_get("id")]["wait_"~sign] in ["open"] or uri[1]=="phong" and get_get("id") and list["data_"~get_get("id")].id and list["data_"~get_get("id")]["wait_"~sign] in ["open"] %}


{%if get_post("reply")!=""%}
<script>document.location=""</script>
{{w.add("group-message","list_chat_"~get_get("id"),w.get("group-message","list_chat_"~get_get("id"))~ (list["dem_chat"]|trim+1)~" @")}}
{{w.edit_data("group-message","data_"~get_get("id"),"new_nd",get_post("reply"))}}
{{w.add("group-message","dem_chat",w.get("group-message","dem_chat")|trim+1)}}
{{w.add("user_"~sign,"block_time_chat","now"|date("U"))}}{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"wait_"~sign,"open")}}
{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"nick",(list["data_"~get_get("id")].nick))}}
{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"name",(list["data_"~get_get("id")].name))}}
{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"message",(list["data_"~get_get("id")].message))}}
{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"time",(list["data_"~get_get("id")].time))}}
{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"list_member",(list["data_"~get_get("id")].list_member))}}
{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"id",(list["data_"~get_get("id")].id))}}

{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"chat_"~(list["dem_chat"]|trim+1),get_post("reply"))}}

{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"time_chat_"~(list["dem_chat"]|trim+1),"now"|date("U"))}}

{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"nick_chat_"~(list["dem_chat"]|trim+1),sign)}}

{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"id_chat_"~(list["dem_chat"]|trim+1),(list["dem_chat"]|trim+1))}}
{%endif%}

{%if get_post("adduser")!="" and get_data_count("user_"~get_post("adduser")|lower)>0%}
{%if get_post("adduser")|trim in get_data("group-message")[0].data|json_decode["data_"~get_get("id")].list_member|split(",")%}
Thêm <b>{{get_post("adduser")}}</b> thất bại
{%else%}
Thêm <b>{{get_post("adduser")|trim}}</b> thành công {{w.edit_data("group-message","data_"~get_get("id"),"list_member",get_data("group-message")[0].data|json_decode["data_"~get_get("id")].list_member~ get_post("adduser")|trim~" ,")}}

{%endif%}
{%endif%}

<ol class="breadcrumb">
<li><a href="/">GROUP BETA</a></li>
<li><a href="/group">Group chat</a></li>
<li class="active">{{get_data("group-message")[0].data|json_decode["data_"~get_get("id")].name|raw}}</li>
</ol>
<div><ul class="pagination">
</ul></div>
<div>

<form method="POST">
<div id="emoticons" class="collapse">

</div>
<p>
<div class="input-group">
<textarea name="reply" class="form-control" id="contentArea"></textarea>
<span class="input-group-addon" id="showsmile" data-toggle="collapse" data-target="#emoticons">
<span class="fa fa-smile-o"></span>
</span>
</div>
</p>
<p style="text-align:center;"><button name="sendmessage" type="submit" value="submit" class="btn btn-success" style="width:100%;"><span class="glyphicon glyphicon-send"></span></button>
</p>
</form>

<p><span class="btn btn-default btn-xs" data-toggle="collapse" data-target="#listtv">Member list</span> <a onclick="return confirm('Bạn chắc chắn muốn giải tán phòng')" href="/group/del-group/{{uri.2}}" class="btn btn-danger btn-xs">Giải tán phòng</a>
</p>

<div id="listtv" class="alert alert-info collapse"><small>Chủ phòng: <a href="/beta/user/{{w.get("user_"~list["data_"~get_get("id")].nick,"nickk")}}"><b>{{w.get("user_"~list["data_"~get_get("id")].nick,"nick")}}</b></a> - Thành viên ({{get_data("group-message")[0].data|json_decode["data_"~get_get("id")].list_member|split(",")|length-1|default(0)}}): {%for t in get_data("group-message")[0].data|json_decode["data_"~get_get("id")].list_member|split(",")%}{%if loop.last==false%}<a href="/beta/user/{{t|trim}}">{{t|trim}}</a> {{list["data_"~get_get("id")]["wait_"~sign]|default("(chờ chấp nhận)")|replace({"open":""})}} <a href="/group/kick?user={{t|trim}}&id={{get_get("id")}}">kick</a>,{%endif%}{%endfor%}</small>
<div>
<form method="post" class="form-inline">
<input type="text" class="form-control" name="adduser" placeholder="Thêm thành viên"> <button class="btn btn-default" type="submit" >Thêm</button>

</form>
</div>
</div>
</div>
<ul class="list-group" id="listgroup">

{%for z in list["list_chat_"~get_get("id")]|split("@")|reverse%}
{%if loop.first==false%}
<li class="list-group-item" id="">
<span class="pull-right"><a href="/beta/user/{{list["data_"~get_get("id")]["nick_chat_"~z|trim]}}">

<img class="thumbnail" height="30px" src="{{w.get("user_"~list["data_"~get_get("id")]["nick_chat_"~z|trim],"icon")}}" />

</a></span>
<h5 class="list-group-item-heading box_oxx_{{w.get("user_"~list["data_"~get_get("id")]["nick_chat_"~z|trim],"level")}}">

<img style="vertical-align:middle;" src="/images/img/{%if w.get("user_"~list["data_"~get_get("id")]["nick_chat_"~z|trim],"on")<("now"|date("U")-300) %}offline{%else%}online{%endif%}.png" border="0" />

<a href="/beta/user/{{w.get("user_"~list["data_"~get_get("id")]["nick_chat_"~z|trim],"nickk")}}">{{w.get("user_"~list["data_"~get_get("id")]["nick_chat_"~get_get("id")],"nick")}}</a> <small><i><span class="timeago">{{w.ago(list["data_"~get_get("id")]["time_chat_"~z|trim])}}</span>
</i></small></h5>
<p class="list-group-item-text">{{list["data_"~get_get("id")]["chat_"~z|trim]}}</p></li>
{%endif%}
{%endfor%}
{#rời phòng#}


{%elseif sign and uri[1]=="out-group" and uri[2] and list["data_"~uri.2].id and sign|lower in list["data_"~uri.2].list_member|split(",") and sign!=list["data_"~uri.2].nick%}


{{w.edit_data("group-message","data_"~uri.2,"list_member",get_data("group-message")[0].data|json_decode["data_"~uri.2].list_member|replace({(sign):""}))}}
{{w.edit_data("group-message","data_"~uri.2,"wait_"~sign,null)}}

{#xóa phòng#}
{%elseif uri[1]=="del-group" and uri[2] and list["data_"~uri.2].id and sign==list["data_"~uri.2].nick%}

<script>document.location="/group"</script>
{{w.delarray("group-message","list_chat_"~uri.2)}}
{{w.delarray("group-message","data_"~uri.2)}}

{{w.add("user_"~sign,"list_group",w.get("user_"~sign,"list_group")|replace({(uri.2)~" @":""}))}}

{%else%}<ol
class="breadcrumb"><li><a
href="/">MXH </a></li><li
class="active">Phòng chat</li></ol>
<small><ul
class="nav nav-tabs" style="margin-top:0;"><li><a
href="/message">Hộp thư</a></li><li
class="active"><a
href="/group">Phòng chat</a></li></ul><p><a
class="btn btn-info" href="/group/new-group.html" >Tạo phòng</a></p>
</small><div><ul
class="pagination"></ul></div>

{%for i in w.get("user_"~sign,"list_group")|split("@")%}
{%if loop.last==false%}
{%set r =get_data("group-message")[0].data|json_decode["data_"~i|trim]%}
<div
class="list-group">
<small>
<a
href="/group/phong?id={{r.id}}" class="list-group-item "><h4 class="list-group-item-heading box_">
{{r.name}} - {{w.get("user_"~r.nick,"nick")}}</h4><p
class="list-group-item-text">{{list.new_nd|default(r.message)}}</p><p
class="alert alert-info"><small><b>Thành viên:</b> {%for e in r.list_member|split(",")%}{%if loop.last==false%}{{r.list_member}},{%endif%}{%endfor%}</small></p>
<small><i><span
class="timeago">{{w.ago(r.time)}}</span></i></small>
</a></small></div>
{%endif%}
{%endfor%}

<div><ul
class="pagination"></ul></div></div></div></div>

{%endif%}


{{block("foot")}}


Code tự thiết kế by chiểu
Edited by: Ivoryss
[Like=8] Dai , tiaxgame , SpiderSilk , phong , tuanrsx , ThanhTam , khanh , Zink
* Ivoryss  (Member) [Off]
27 * 32
*   Cách đây 1 tháng
Ae dùng thì demo phát mong nó hữu ích


Nay nghiêm túc share chi tiết đầy đủ không vòng veo vòng vo
Edited by: Ivoryss
[Like=1] SpiderSilk
* Ivoryss  (Member) [Off]
27 * 32
*   Cách đây 1 tháng
Viết cả đêm qua với nay mới hoàn thiện code mong ae dùng
Edited by: Ivoryss
[Like=1] SpiderSilk
* SpiderSilk  (Member) [Off]
41 * 184
*   Cách đây 1 tháng
Like cho em Chiểu
* Ivoryss  (Member) [Off]
27 * 32
*   Cách đây 1 tháng
Bản này fix lỗi ae sửa lại nhé


{%import "function.twig" as w%}
{%set uri=get_uri_segments()%}
{%set act=get_get("act")%}
{%set sign=w.login()|trim%}
{%use "_blocks"%}
{%set list=get_data("group-message")[0].data|json_decode%}
{%set name=get_post("name")|trim%}{%set mess=get_post("message")|trim%}{{block("beta")}}
{%if sign and uri[1]=="new-group.html"%}
<ol
class="breadcrumb"><li><a
href="/">MXH TeaMobi</a></li><li><a
href="/group/message">Phòng chat</a></li><li
class="active">Tạo phòng chat mới</li></ol>

{%if w.get("user_"~sign,"list_member")|split(",")|length-1>3%}
<div class="alert alert-info">Bạn chỉ tạo tối đa 3 phòng chat</div>{%else%}
{%if mess!="" and name!="" %}
{{w.add("group-message","data_"~(list["dem"]|trim+1),{("wait_"~sign):"open","nick":sign,"name":name,"message":mess,"time":"now"|date("U"),"id":(list["dem"]|trim+1),"list_member":(get_post("user_arr")|default(sign~","))})}}
{{w.add("user_"~sign,"list_group",w.get("user_"~sign,"list_group")~ (list["dem"]|trim+1)~" @")}}
{{w.add("group-message","dem",w.get("group-message","dem")|trim+1)}}

{#{w.add("group-message","list_chat_"~(list["dem"]|trim+1),list["dem_chat"]|trim+1)}#}
{%endif%}


<form
method="POST"><div
class="form-group">
<label
for="exampleInputname">Tên phòng chat</label><p
class="help-block"><small>(Tối đa 100 ký tự)</small></p>
<input
type="text" name="name" class="form-control" id="exampleInputname" value="" maxlength="100" placeholder="Tên phòng chat"></div><div
class="form-group">
<label
for="exampleInputuser">Danh sách thành viên</label><p
class="help-block"><small>(Nhập dạng User1, User2, User3)</small></p>
<input
type="text" name="user_arrr[]" class="form-control" id="exampleInputuser" value="" placeholder="Danh sách thành viên" readonly></div>
<p><div
class="input-group"><textarea name="message" class="form-control" id="contentArea"></textarea><span
class="input-group-addon" id="popover-with-html">
<s
data-toggle="collapse" data-target="#emoticons">
<span
class="fa fa-smile-o"></span>
</s>
</span></div></p><p
style="text-align:center;"><button
name="sendmessage" type="submit" value="submit" class="btn btn-success" style="width:100%;"><span
class="glyphicon glyphicon-send"></span></button></p></form></div></div>
{%endif%}


{#phòng#}
{%elseif sign and uri[1]=="phong" and get_get("id") and list["data_"~get_get("id")].id and sign|lower in list["data_"~get_get("id")].list_member|replace({" ":""})|split(",") and list["data_"~get_get("id")]["wait_"~sign] in ["open"] or uri[1]=="phong" and get_get("id") and list["data_"~get_get("id")].id and list["data_"~get_get("id")]["wait_"~sign] in ["open"] %}


{%if get_post("reply")!=""%}
{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"wait_"~sign,"open")}}
<script>document.location=""</script>
{{w.add("group-message","list_chat_"~get_get("id"),w.get("group-message","list_chat_"~get_get("id"))~ (list["dem_chat"]|trim+1)~" @")}}
{{w.edit_data("group-message","data_"~get_get("id"),"new_nd",get_post("reply"))}}
{{w.add("group-message","dem_chat",w.get("group-message","dem_chat")|trim+1)}}
{{w.add("user_"~sign,"block_time_chat","now"|date("U"))}}{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"wait_"~sign,"open")}}
{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"nick",(list["data_"~get_get("id")].nick))}}
{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"name",(list["data_"~get_get("id")].name))}}
{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"message",(list["data_"~get_get("id")].message))}}
{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"time",(list["data_"~get_get("id")].time))}}
{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"list_member",(list["data_"~get_get("id")].list_member))}}
{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"id",(list["data_"~get_get("id")].id))}}

{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"chat_"~(list["dem_chat"]|trim+1),get_post("reply"))}}

{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"time_chat_"~(list["dem_chat"]|trim+1),"now"|date("U"))}}

{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"nick_chat_"~(list["dem_chat"]|trim+1),sign)}}

{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"id_chat_"~(list["dem_chat"]|trim+1),(list["dem_chat"]|trim+1))}}
{%endif%}<ol class="breadcrumb">
<li><a href="/">GROUP BETA</a></li>
<li><a href="/group">Group chat</a></li>
<li class="active">{{get_data("group-message")[0].data|json_decode["data_"~get_get("id")].name|raw}}</li>
</ol>
<div><ul class="pagination">
</ul></div>
<div>

<form method="POST">
<div id="emoticons" class="collapse">

</div>
<p>
<div class="input-group">
<textarea name="reply" class="form-control" id="contentArea"></textarea>
<span class="input-group-addon" id="showsmile" data-toggle="collapse" data-target="#emoticons">
<span class="fa fa-smile-o"></span>
</span>
</div>
</p>
<p style="text-align:center;"><button name="sendmessage" type="submit" value="submit" class="btn btn-success" style="width:100%;"><span class="glyphicon glyphicon-send"></span>Gửi</button>
</p>
</form>

<p><span class="btn btn-default btn-xs" data-toggle="collapse" data-target="#listtv">Danh sách thành viên</span> {%if sign==list["data_"~get_get("id")].nick%} <a onclick="return confirm('Bạn chắc chắn muốn giải tán phòng')" href="/group/del-group/{{get_get("id")}}" class="btn btn-danger btn-xs">Giải tán phòng</a>{%else%}
<a onclick="return confirm('Bạn chắc chắn muốn rời nhóm')" href="/group/out-group/{{get_get("id")}}" class="btn btn-danger btn-xs">Rời khỏi nhóm</a>
{%endif%}
</p>

<div id="listtv" class="alert alert-info collapse"><small>Chủ phòng: <a href="/beta/user/{{w.get("user_"~list["data_"~get_get("id")].nick,"nickk")}}"><b>{{w.get("user_"~list["data_"~get_get("id")].nick,"nick")}}</b></a> - Thành viên: {%for t in get_data("group-message")[0].data|json_decode["data_"~get_get("id")].list_member|replace({(list["data_"~get_get("id")].nick)~",":""})|split(",")%}{%if loop.last==false%}<a href="/beta/user/{{t|trim}}">{{w.get("user_"~t|trim|replace({(list["data_"~get_get("id")].nick):""}),"nick")}}</a> {{list["data_"~get_get("id")]["wait_"~t|trim]|replace({"open":"","join":"[đang chờ]"})}} {%if sign==list["data_"~get_get("id")].nick%}<a onclick="return confirm('Bạn có chắc chắn muốn kick thành viên này')" href="/group/kick/{{get_get("id")}}?user={{t|trim}}"><img src="//my.teamobi.com/app/images/img/hide.jpg"></a>{%endif%},{%endif%}{%endfor%}</small>
<div>{%if sign==list["data_"~get_get("id")].nick%}
<form method="post" class="form-inline">
<input type="text" class="form-control" name="adduser" placeholder="Thêm thành viên"> <button class="btn btn-default" type="submit" >Thêm</button>

</form>
{%endif%}
</div>
</div>
</div>

{%if get_post("adduser")!="" and sign!=get_post("adduser")|lower and get_data_count("user_"~get_post("adduser")|lower)>0 and sign==list["data_"~get_get("id")].nick%}
{%if get_post("adduser")|lower in list["data_"~get_get("id")].list_member|replace({" ":""})|split(",")%}
<div class="alert alert-info">Thêm <b>{{get_post("adduser")}}</b> thất bại</div>

{%else%}
<div class="alert alert-info">Thêm <b>{{get_post("adduser")}}</b> thành công</div>{{w.edit_data("group-message","data_"~get_get("id"),"list_member",get_data("group-message")[0].data|json_decode["data_"~get_get("id")].list_member~get_post("adduser")|lower|trim~",")}}
{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"wait_"~get_post("adduser")|lower,"join")}}
{{w.add("user_"~get_post("adduser")|lower,"list_group",w.get(" user_"~get_post("adduser")|lower,"list_group")~ (list["data_"~get_get("id")].id)~" @")}}
{{update_data_by_id("tb_open_"~get_post("adduser")|lower,get_data("tb_open_"~get_post("adduser")|lower)[0].id,"group-"~get_post("adduser")|lower~"-"~get_get("id")~"-"~sign~"-"~"now"|date("U")~" @")}}
{%endif%}
{%endif%}

<ul class="list-group" id="listgroup">

{%for z in list["list_chat_"~get_get("id")]|split("@")|reverse%}
{%if loop.first==false%}
<li class="list-group-item" id="">
<span class="pull-right"><a href="/beta/user/{{list["data_"~get_get("id")]["nick_chat_"~z|trim]}}">

<img class="thumbnail" height="30px" src="{{w.get("user_"~list["data_"~get_get("id")]["nick_chat_"~z|trim],"icon")}}" />

</a></span>
<h5 class="list-group-item-heading box_oxx_{{w.get("user_"~list["data_"~get_get("id")]["nick_chat_"~z|trim],"level")}}">

<img style="vertical-align:middle;" src="http://world.teamobi.com/community/app/images/img/{%if w.get("user_"~list["data_"~get_get("id")]["nick_chat_"~z|trim],"on")<("now"|date("U")-600) %}offline{%else%}online{%endif%}.png" border="0" />

<a href="/beta/user/{{w.get("user_"~(list["data_"~get_get("id")]["nick_chat_"~z|trim]),"nickk")}}">{{w.get("user_"~(list["data_"~get_get("id")]["nick_chat_"~get_get("id")]),"nick")}}</a> <small><i><span class="timeago">{{w.ago(list["data_"~get_get("id")]["time_chat_"~z|trim])}}</span>
</i></small></h5>
<p class="list-group-item-text">{{list["data_"~get_get("id")]["chat_"~z|trim]}}</p></li>
{%endif%}
{%endfor%}

{#kick user#}

{%elseif sign and uri[1]=="kick" and uri.2 and list["data_"~uri.2].id and get_get("user")|lower and get_data("user_"~get_get("user")|lower)[0].data|json_decode.nickk and sign==list["data_"~uri.2].nick%}
<script>document.location="/group/phong?id={{uri.2}}"</script>
{{w.update("group-message","data_"~uri.2,"list_member",list["data_"~uri.2].list_member|replace({(get_get("user")|lower)~",":""}))}}

{{w.update("group-message","data_"~get_get("id"),"wait_"~get_post("adduser")|lower,null)}}

{#rời phòng#}


{%elseif sign and uri[1]=="out-group" and uri[2] and list["data_"~uri.2].id and sign in list["data_"~uri.2].list_member|split(",") and sign!=list["data_"~uri.2].nick%}

<script>document.location="/group"</script>
{{w.edit_data("group-message","data_"~uri.2,"list_member",get_data("group-message")[0].data|json_decode["data_"~uri.2].list_member|replace({(sign)~",":""}))}}
{{w.edit_data("group-message","data_"~uri.2,"wait_"~sign,null)}}
{{w.add("user_"~sign,"list_group",w.get("user_"~sign,"list_group")|replace({(uri.2)~" @":""}))}}

{#xóa phòng#}
{%elseif uri[1]=="del-group" and uri[2] and list["data_"~uri.2].id and sign==list["data_"~uri.2].nick%}

<script>document.location="/group"</script>
{{w.delarray("group-message","list_chat_"~uri.2)}}
{{w.delarray("group-message","data_"~uri.2)}}

{{w.add("user_"~sign,"list_group",w.get("user_"~sign,"list_group")|replace({(uri.2)~" @":""}))}}


{#accept phòng#}
{%elseif sign and uri[1]=="join-group" and uri.2 and list["data_"~uri.2].id and list["data_"~uri.2]["wait_"~sign] in ["join"] and sign!=list["data_"~uri.2].nick%}
<script>document.location="/group/phong?id={{uri[2]}}"</script>
{{w.update("group-message","data_"~uri.2,"wait_"~sign,"open")}}

{%else%}<ol
class="breadcrumb"><li><a
href="/">GROUP BETA</a></li><li
class="active">Phòng chat</li></ol>
<small><ul
class="nav nav-tabs" style="margin-top:0;"><li><a
href="/message">Hộp thư</a></li><li
class="active"><a
href="/group">Phòng chat</a></li></ul><p><a
class="btn btn-info" href="/group/new-group.html" >Tạo phòng</a></p>
</small><div><ul
class="pagination"></ul></div>

{%for i in w.get("user_"~sign,"list_group")|split("@")%}
{%if loop.last==false%}
{%set r =get_data("group-message")[0].data|json_decode["data_"~i|trim]%}
<div
class="list-group">{%if r["wait_"~sign]=="join" %}<div class="list-group-item "><h4 class="list-group-item-heading box_">{{r.nick}} đã mời bạn vào nhóm "{{r.name|striptags}}"</h4>{%else%}
<small>
<a
href="/group/phong?id={{r.id}}" class="list-group-item "><h4 class="list-group-item-heading box_">
{{r.name}} - {{w.get("user_"~r.nick,"nick")}}</h4><p
class="list-group-item-text"><img
src="http://my.teamobi.com/beta/app/images/reply.png" /> {{r.new_nd|default(r.message)}}</p>{%endif%}<p
class="alert alert-info"><small><b>Thành viên:</b> {%for e in r.list_member|split(",")%}{%if loop.last==false%}{{e|trim}},{%endif%}{%endfor%}</small></p>

{%if r["wait_"~sign]=="join"%}
<p><a
onclick="return confirm('Bạn có thật sự muốn vào phòng chat này?')" href="/group/join-group/{{r.id}}" class="btn btn-success">Đồng ý</a>
<a
onclick="return confirm('Từ chối vào phòng?')" href="/group/out-group/{{r.id}}" class="btn btn-danger">Từ chối</a></p>
{%endif%}

<small><i><span
class="timeago">{{w.ago(r.time)}}</span></i></small>
</a></small></div>
{%endif%}
{%endfor%}

<div><ul
class="pagination"></ul></div></div></div></div>

{%endif%}


{{block("foot")}}
[Hình ảnh]Ảnh
Edited by: Ivoryss
* VinaDP  (Member) [Off]
186 * 280
*   Cách đây 1 tháng
Bá vậy
* Ivoryss  (Member) [Off]
27 * 32
*   Cách đây 1 tháng
Ko ai dùng code à
* Ivoryss  (Member) [Off]
27 * 32
*   Cách đây 1 tháng
Demo
* SpiderSilk  (Member) [Off]
41 * 184
*   Cách đây 4 tuần
Gửi từ Ivoryss:
Ghi nhớ code by chiểu tự tay dựng lên <3 Sử dụng 1 số func tiaxgame Chức năng [b]Tạo nhóm tin nhắn Nhắn tin trong nhóm Thêm thành viên Kick thành viên Rời phòng chat Giải tán phòng ...
bị nữa rồi kìa
* Ivoryss  (Member) [Off]
27 * 32
*   Cách đây 2 tuần
Au dùng tin nhắn nhóm với blog ko tar
▼ Tổng số: 10
- Share:
BBCode:

Link: