Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumMã NguồnPHP
Lượt xem: 515

▼ Share tooleech ảnh gái xinh tại nudegirls4u

* nad9x  (Member) [Off]
12 * 69
*   Cách đây 2 năm
Leech ảnh gái tại website
Code đây... Éo lằng nhằng
<?php echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html lang="vi">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=yes" />
<meta name="HandheldFriendly" content="true" />
<meta name="MobileOptimized" content="width" />
<meta name="robots" content="noindex">
<meta content="yes" name="apple-mobile-web-app-capable" />
<meta name="keywords" content="tin tuc,cong nghe, khoa hoc, doi song"/>
<meta name="description" content="Blog chia sẻ tin công nghệ, khoa học, đời sống, giải trí hay" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://2kid.tk/css/style.css" media="all,handheld"/>
<link rel="shortcut icon" href="https://i.imgur.com/AcuTUuL.png" />
<title>Forew</title>


</head>
<body basesrc="/" id="mainpage" ses="8b32b24d59830688291b4e2eef9a8319">
<div id="container">
<div id="header">
<a id="top">&nbsp;</a>
<div class="box">
<div class="phdr"><a href="/"><b>Home</b></a> · <a href="/login.php">Đăng nhập</a> · <a href="/misc/help" class="reg_link"><b>FAQ</b></a></div>

<div class="list1"><form action="/login.php" method="post"><input type="text" name="user" maxlength="32" size="5" class="name" autocomplete="off"/><input type="password" name="pass" maxlength="32" size="5" class="password" autocomplete="off"/><input id="mi" type="submit" name="submit" value="&#160;Đăng nhập&#160;"/></form></div><div class="topmenu"><a href="/register.php"><b><font color="red">Đăng ký</font></b></a> · <a href="/account/recover" title="Quên mật khẩu">Quên mật khẩu</a>
</div>
</div>';
?>

<?php
// lấy source của trang cần leech
$string = file_get_contents($_POST['link']);
$url = $_POST['link'];
if ($_POST['link']) {
// tách lấy phần nội dung bài viết vào biến $match[1]
preg_match('|<section class="entry-content ">(.*?)</section>|is',$string,$lon);

// tách tất cả link dạng <a style=".." href="(link)" thành mảng lưu vào biến $list[2]
preg_match_all('/<a href="(.*?)data-src="(https?.*?)"/s',$lon[0],$list);

preg_match_all('/<a style="(.*?)" href="(https?.*?)"/s', $lon[0], $dung);

// gộp mảng thành chuỗi cách nhau "<br /><br />" và in ra
$black2 = '[img]'.implode("[/img] [img]", $dung[2]).'[/img]';
$black = '[img]'.implode("[/img] [img]", $list[2]).'[/img]';

preg_match('|<title>(.*?)</title>|is', $string, $hihi);
$tl = str_replace(array('<title>','</title>',' - Nudegirls4u'),array('','',''),$hihi[0]);

$title = $tl;
echo '<form action="" method="post">
<div class="menu"><b>Tiêu đề:</b><input type="text" name="ten" value="'.$title.'" maxlength="300"></div>
<div class="menu"><b>Nội dung:</b><textarea name="content" rows="15">'.$black.' '.$black2.'</textarea></div>
<div class="menu"><center><button type="submit" class="button">Thêm chap</button></form</center></div>';
}
else {
echo '<div class="topmenu"><form method="post"><input type="text" name="link" placeholder="Nhập URL..." autocomplete="off"><input type="submit" value="Leech"></form></div>';
}
?>

<?php echo '<div id="footer"><div class="phdr"><a id="mi" href="/">Trang chủ</a></div><div class="menu center"><div>Copyright &copy; 2017 Hội Tụ</div><div>Hosting service provider: <a href="http://wap4.co/register/B31xnXl11MO565nsmWCj" rel="nofollow">Wap4</a></div></div><div class="menu center"><a id="mi" href="/misc/about">Giới thiệu</a> | <a id="mi" href="/misc/terms">Quy định sử dụng</a> | <a id="mi" href="/sitemap.xml">Sitemap.xml</a><br/>Version 1.5</div></miLoad></div><!--/ #footer --></div><!--/ #container -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Quicksand" rel="stylesheet">
</body>
</html>';
?>

Nguồn: Dũng Đẹp Trai
[Like=2] MrDucz2k , khanh
* nad9x  (Member) [Off]
12 * 69
*   Cách đây 2 năm
Demo:
* Khaidz  (Member) [Off]
10 * 7
*   Cách đây 2 năm
Gửi từ nad9x:
Leech ảnh gái tại website http://nudegirls4u.com/ Code đây... Éo lằng nhằng [code]<?php echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC " ...
đây cho dùng sẵn

* Anhviptn  (Member) [Off]
109 * 227
*   Cách đây 2 năm
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
* Lvy2003  (Member) [Off]
26 * 27
*   Cách đây 2 năm
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
▼ Tổng số: 5
- Share:
BBCode:

Link: