Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumMã NguồnPHP
Lượt xem: 356

▼ Cho E Hỏi Code Này Lỗi Chỗ Nào Ạ

* oxnebx  (Member) [Off]
14 * 9
*   Cách đây 2 năm
<?php

require_once("sys.php");

require_once("head.php");

$s = addslashes($_GET['s']);

echo '<div class="phdr">Tìm Kiếm</div>
<div class="list1"><center>
<form action="/search" method="get">
<div class="input-group">
<input type="text" name="s" class="form-control" placeholder="Tìm kiếm...">

<button type="submit">
<i class="fa fa-search" aria-hidden="true"></i></i>
</button>
</div>
</form>
</div>';

if ($s) {

$query = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($_con,"SELECT * FROM `forum` WHERE `tieude` LIKE '%$s%'"));

$num = mysqli_num_rows($query);

if ($num > 0 && $s != '') {

echo '<div class="phdr">Có '.$num.' Kết Quả Cho Tìm Kiếm</div>';

while ($row = $query) {

echo '<div class="list1"><a href="/forum/'.blogurl(''.$row['title'].'-'.$row['id'].'').'.html">'.$row['title'].'</a></div>';

}
} else {

echo '<center><div class="list1">Không có kết quả nào! </div>';

}
}

echo '</div>';

require_once("end.php");

?>

Dùng MySQLi Tìm Nó Toàn Hiện 0 Kết Quả
Edited by: oxnebx
* luan  (Member) [Off]
71 * 157
*   Cách đây 2 năm
Thử LIKE '%{$s}%' xem sao
* KhaiPhan  (Member) [Off]
70 * 390
*   Cách đây 2 năm
Dính bug sql injection r nhé =))
▼ Tổng số: 3
- Share:
BBCode:

Link: