Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 819

▼ code recaptcha

* tiaxgame  (Admin) [Off]
329 * 814
*   Cách đây 2 năm
đây là code mẫu sử dụng recaptcha. dùng recaptcha là không giới hạn entry.

login w4, vào site, site setting, lưu key recaptcha

code mẫu
<h2>Comments with CAPTCHA</h2>
{% if request_method()|lower == "post" %}
{% set comment = {
"name":get_post ('name' ),
"comment": get_post ( 'comment' ) }
%}
{% set status = save_data_captcha ( "comments_captcha", comment|json_encode ) %}
{% if status == 'CAPTCHA_ERR' %}
<p style="color:red">Please enter CAPTCHA</p>
{% endif %}
{% endif %}

{% for entry in get_data('comments_captcha',100,1) %}
{% set entry = entry.data|json_decode %}
<p>{{ entry.name }} - {{ entry.comment }}</p>
{% endfor %}

<h3>Leave a comment</h3>
<form method="post">
<label for="name">Name: </label>
<input id="name" type="text" name="name"><br />
<label for="comment">Comment: </label>
<input id="comment" type="text" name="comment"><br />

{{ captcha()|raw }}

<button type="submit">Submit comment</button>
</form>

* tiaxgame  (Admin) [Off]
329 * 814
*   Cách đây 2 năm
demo
Edited by: tiaxgame
* tung  (Member) [Off]
47 * 62
*   Cách đây 2 năm
Vãi cả captcha, thà để spam còn ngon :v
* pichu  (Member) [Off]
17 * 286
*   Cách đây 2 năm
Sao lưu lại nó không show id như trước? cả 2 cái chức năng save_ đều không hiện id mà nó hiện cái này "Unknown error, please contact the administrator"
Edited by: pichu
* Tuankill  (Member) [Off]
172 * 302
*   Cách đây 2 năm
Dùng cái này là post ở đâu củg phải có hã
* Thucdaik  (Member) [Off]
23 * 11
*   Cách đây 2 năm
Gửi từ tiaxgame:
đây là code mẫu sử dụng recaptcha. dùng recaptcha là không giới hạn entry. login w4, vào site, site setting, lưu key recaptcha code mẫu [code]<h2>Comments with CAPTCHA</h2> {% if r ...
tao key sao
* mboy2k  (Member) [Off]
43 * 88
*   Cách đây 8 tháng
Gửi từ tiaxgame:
đây là code mẫu sử dụng recaptcha. dùng recaptcha là không giới hạn entry. login w4, vào site, site setting, lưu key recaptcha code mẫu [code]<h2>Comments with CAPTCHA</h2> {% if r ...
sao mình không lưu captcha và recaptcha dc?
▼ Tổng số: 7
- Share:
BBCode:

Link: