Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 64

▼ Code caro online

* nhokdung  (Member) [Off]
30 * 17
*   Cách đây 1 tháng
{% from 'func.twig' import login%}
{% use '_mail' %}{%use '_blocks'%}

{% from 'func_khanh.twig' import up,add,get,paging %}
{% from 'caro.twig' import get,id,description,bbcode,level,ucolor,ago,mi_add,del,on%}
{% set site = {"title":"Caro Beta Test"} %}
{{ block('header1') }}
{% set token = login()|trim %}
{% set id_user = login()|trim%}
{% set user = get_data('user_'~id_user)|last.data|json_decode %}
{% set login = user.nickk %}
{% set url = get_uri_segments() %}

<style>
table, th, td {
border: 1px solid black;
}
</style>

<div id="box_forums">
<div class="box_list_parent"><div class="box_parent_list"><span>Cờ Caro </div><!--div class="box_midss"-->
{%if get_data_count('user_play_caro')==0%}
{%set rt=save_data('user_play_caro',[]|json_encode)%}
{%endif%}


{%if get_data_count('chat_room')==0%}
{%set rt=save_data('chat_room',[]|json_encode)%}
{%endif%}

{% if login %}
{{add('user_'~login,'on',"now"|date('U'))}}
{% set url = get_uri_segments() %}
{#% if url[0] == 'caro' %#}


{% if url[1] == 'created' %}

<h3>Tạo phòng chơi</h3>
{#% include 'caro_created' %#}
{% set name = get('user_'~login,'nickk') %}
{% set timenow = now|date('U') %}
{% set xu = get('user_'~login,'xu')|trim %}
{% set caro_created = get('user_'~login,'caro_created')|trim %}
{% set id = get('caro','id')|trim+1 %}
{% if request_method()|lower == "post" %}
{% set xucuoc = get_post('xu') %}
{% if xucuoc > '0' %}
{% if caro_created > '0' and get('user_'~login,'level')!="admin"%}
<div class="list_info" style="text-align:center; color:red; font-size:16px;">Bạn không thể tạo phòng lúc này, do chưa hoàn thành trò chơi trước đó</div>
{% elseif xu < xucuoc %}
<div class="list_group">Xu hiện tại của bạn không đủ để tham gia</div>
{% elseif xucuoc > '15000' or xucuoc < '5' %}
<div class="list_group">Xu bạn đặt cược không hợp lệ</div>
{% else %}
{% set save=save_data('caro_'~id,{"user_1":login,"id":id,"action":"playoff","xu":xucuoc,"timecreated":now|date('U', 'Asia/Ho_Chi_Minh')}|json_encode) %}
{% set idd = id('chat')|trim %}


{{add('caro','id',id)}}
{{up('caro_list',id,'up')}}
{{add('user_'~login,'caro_created','1')}}
<div class="list_info" style="text-align:center; color:red; font-size:20px;">Tạo thành công, phòng sẽ được khởi động sau vài giây nữa.</div>
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=/caro/play/{{id}}">
{% endif %}
{% endif %}
{% else %}
<form name="form" action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<div class="list_info" style="font-size:16px;text-align:center;">Số xu bạn đang sở hữu: <font color="green">{{xu}} XU </font></div>
<div class="form-group"><label for="xu">Số xu muốn đặt cược ??</label><br /><input type="number" name="xu" value="" id="xu" class="form-control" placeholder="Xu đặt cược từ 5 xu đến 15.000 xu" /></div>
<div class="list_info" style="text-align:center;"><input type="submit" id="num_comment" name="submit" value="Tạo phòng mới"/></div></form></div><div>
{% endif %}
{% elseif url[1] == 'play' %}

<div class="menu_title"><span style="float:right;"><a href="/caro"><h4>Quay lại</h4></a></span></div>
{#% include 'caro_play' %#}


{% set url = get_uri_segments() %}
{% set id = get('caro_'~url[2],'id') %}
{% set user_1 = get('caro_'~url[2],'user_1') %}
{% set user_2 = get('caro_'~url[2],'user_2') %}
{% set action = get('caro_'~url[2],'action') %}
{% set xu = get('caro_'~url[2],'xu') %}
{% set time = get('caro_'~url[2],'timecreated') %}
{% set user_win = get('caro_'~url[2],'user_win') %}
{% if user_win == user_1 %}
{% set name_win = get('user_'~user_1,'nickk') %}
{% set name_lose = get('user_'~user_2,'nickk') %}
{% else %}
{% set name_win = get('user_'~user_2,'nickk') %}
{% set name_lose = get('user_'~user_1,'nickk') %}
{% endif %}
{% if get('caro_'~url[2]) and get('caro_'~url[2],'action') != 'playend' and user_2 %}
{% set go = mi_add('user_play_caro',{('U'~user_1):(now|date('U'))}) %}
{% set go = mi_add('user_play_caro',{('U'~user_2):(now|date('U'))}) %}
{% else %}
{% set go = del('user_play_caro','U'~user_1) %}
{% set go = del('user_play_caro','U'~user_2) %}
{% endif %}
{% set data %}<div class="list-item"><span class="avatar"><img src="{{get('user_'~user_1,'icon')}}"></span>#{{id}} Chủ phòng: <b>{{get('user_'~user_1,'nick')}}</b><div><!--small class="green">{{ago(time)}}</small--></div><small class="red">Xu cược: {{xu}} xu</small></div>{% if action == 'playon' or action == 'playend' %}<div class="list_comment"><center><b style="color:red;">{{get('user_'~user_1,'nick')}} X</b> / <b style="color:green;">{{get('user_'~user_2,'nick')}} O</b></center></div>{% endif %}{% endset %}
{% set comment%}


<div class="box_parent_list"><span>Bình luận</div>
{#% include 'caro_chat_test' %#}

{% spaceless %}
{% set id = get_uri_segments() %}

{% set user = get_data('user_'~id_user)|last.data|json_decode %}
{# ============= set phân trang ====================#}
{% set long_data = get_data('CHAT')|last.data|json_decode|length %}
{% set page_max = user['chat_on_page']|default('7') %}{% set page = get_get('p') %}
{% set page_set = (long_data/page_max)|round('0','ceil') %}
{% if page<=1 %}
{% set return = 0 %}
{% elseif page>page_set %}
{% set page = page_set %}{% set return = (page_max*page)-page_max %}
{% else %}
{% set return = (page_max*page)-page_max %}
{% endif %}
{%set ctv=get_data('chat_room')[0].data|json_decode%}
{#%if get_post("content")!=""%}<script>document.location=""</script>
{{add('chat_room','data'~ctv['dem']|trim+1,{"nick":get('user_'~login,'nick'),"time":"now"|date('U'),"nd":get_post("content"),"uid":ctv['dem']|trim+1})}}
{{add('pk','data'~url[2],ctv['dem']|trim+1)}}
{%endif%#}

<form method="post">
<textarea style="width:98%" rows="3" name="comment" type="text" placeholder="Nhập nội dung" class="form-control" id="comment"></textarea><br>
<button class="num-register"><i class="fa fa-paper-plane-o" aria-hidden="false"></i> Chat</button> <span style="margin:0 5px;">[<a href="/cms/smile">SMILE</a>]</span>
</form>


<div id="loadcmt">

{#%for vv in get('pk')|split("@")%}
{%if loop.last==false %}
{%set bad=get_data('chat_room')[0].data|json_decode['data'~vv|trim]%}
{%if bad.uid in vv|trim%}
<div style="padding:4px;border-bottom:1px solid #CCC">{{bad.nick}} <b>{{bad.nd}}</b> <span style="float:right">{{ago(bad.time)}}</span>
</div>{%endif%}
{%endif%}
{%endfor%#}{#% include 'caro_chat_list' %#}
{% set user = get_data('user_'~id_user)|last.data|json_decode %}
{% set get_user = get_data('id_user')|last.data|json_decode %}

{% set content = get_post('comment')%}
{% if request_method()|lower == "post" %}<script>document.location=""</script>
{% if content|length<=500 and content|length>=3 %}
{% set ids = id('chat_caro')|trim %}
{% set data_chat={
'user' : user['nick'],
'content' : content,
'id' : ids,
'time' : now|date('U')
}
%}
{% set go = mi_add('CHAT_CARO_ROOM_'~url[2],{ ('C'~ids):(data_chat) }) %}
{% if go %}
{% set note_chat = 'OK !' %}
{% else %}
{% set note_chat = 'Hệ thống bận !' %}
{% endif %}
{% else %}
{% set cache_comment = comment %}
{% set note_chat = 'Nội dung không hợp lệ' %}
{% endif %}
{% endif %}
{#% include 'caro_chat_list' %#}{% set id = get_uri_segments() %}
{% if id[2] == '' %}
{% set id = id[1] %}
{% else %}
{% set id = id[2] %}
{% endif %}
{% set c = '' %}
{% for e in get_data('CHAT_CARO_ROOM_'~id,100,1) %}
{% set c = c~e.data %}{% endfor %}
{% set entry = c|json_decode %}
{% for k,v in entry|reverse|slice(return,7) %}
{% set info = entry['C'~k|slice(1,10)] %}
{% set iduser = get_data('id_user')|last.data|json_decode[info['user']] %}
<div class="list_comment" style="border-bottom:1px solid #CCC;padding:4px"> <a href="/profile?id={{iduser}}">{{info['user']}}:</a> {{bbcode(info['content'])}}<i style="color:gray; font-size:12px; float:right;">{{ago(info['time'])}}</i></div>
{% endfor %}


</div>


{% endspaceless %}{% endset %}
{% if action == 'playoff' %}
<div id="loadcaro">
{{data}}
{#% include 'caro_play_playoff' %#}


{#% from 'func_khanh.twig' import login,up,add,get,ago,del %}
{% from 'function.twig' import delete %}
{% set token = get_cookie('login') %}
{% set id_user = '' %}{% for k,v in get_data('login')|last.data|json_decode if v==token %}{% set id_user = k|slice(1,10) %}{% endfor %}
{% set user = get_data('user_'~id_user)|last.data|json_decode %}
{% set login = user.id %#}
{% set url = get_uri_segments() %}
{% set id = get('caro_'~url[2],'id') %}
{% set user_1 = get('caro_'~url[2],'user_1') %}
{% set user_2 = get('caro_'~url[2],'user_2') %}
{% set action = get('caro_'~url[2],'action') %}
{% set xu = get('caro_'~url[2],'xu')|trim %}
{% set time = get('caro_'~url[2],'timecreated') %}
{% if login == user_1 %}
{% if user_2 %}
<div class="list_comment"><b>{{get('user_'~user_2,'nick')}}</b> đã sẵn sàng</div>
{% if request_method()|lower == "post" %}
{% set batdau = get_post('batdau') %}
{% set kich = get_post('kich') %}
{% set huyphong = get_post('huyphong') %}
{% if batdau %}
{% set timeon = get('user_'~user_2,'on')|trim %}
{% set timenow = now|date('U') %}
{% set timebt = (timenow-timeon) %}
{% if timebt < '30' %}
{{add('caro_'~url[2],'luot',login)}}
{{add('caro_'~url[2],'action','playon')}}
{{add('caro_'~url[2],'timedanh',timenow)}}
{{add('user_'~user_2,'tb_caro','2-'~url[2])}}
{{add('action_'~user_2,'numNotification',(get('action_'~user_2,'numNotification')|trim+1))}}
<div class="list_info" style="text-align:center; font-size:17px;">Phòng chơi đã khởi động</div>
{% else %}
<div class="list_info" style="text-align:center; font-size:17px;">Người chơi hiện không online nên không thể bắt đầu</div>
{% endif %}
{% elseif kich %}
{{add('caro_'~url[2],'user_2','')}}
<div class="list_info" style="text-align:center; font-size:17px;">Đã kích người này ra khỏi phòng</div>
{% elseif huyphong %}
{{del('caro_'~url[2])}}
{{del('caro_list',url[2],'up')}}
{{add('user_'~login,'caro_created','0')}}
{{del('CHAT_CARO_ROOM_'~url[2])}}
<div class="list_info" style="text-align:center; font-size:17px;">Phòng chơi đã huỷ</div>
{% endif %}
{% else %}
<div class="list_info" style="text-align:center; font-size:17px;"><form action="" method="post"><input type="submit" name="batdau" id="num_comment" value="Bắt đầu"> | <input type="submit" name="kich" id="num_comment" value="Kích khỏi phòng"> | <input type="submit" name="huyphong" class="num-reset" value="Huỷ phòng"></form></div>
{% endif %}
{% else %}
{% if request_method()|lower == "post" %}
{% set huyphong = get_post('huyphong') %}
{% if huyphong %}
{{del('caro_'~url[2])}}
{{del('caro_list',url[2],'up')}}
{{add('user_'~login,'caro_created','0')}}
<div class="list_info" style="text-align:center; font-size:17px;">Phòng chơi đã huỷ</div>
{% endif %}
{% else %}
<div class="list_info" style="text-align:center; font-size:17px;">Vui lòng chờ người chơi khác</div><div class="list_comment" style="text-align:center;font-size:17px;"><form action="" method="post"><!--button><a href="/caro/add/{{id}}">Mời bạn</a></button> |--> <input type="submit" name="huyphong" id="num_comment" value="Huỷ phòng"></form></div>
{% endif %}
{% endif %}
{% else %}
{% if user_2|length > '0' and user_2 != login %}
<div class="list_info" style="text-align:center; font-size:17px;"><b>{{get('user_'~user_2,'name')}}</b> đã vào phòng, vui lòng tìm phòng khác</div>
{% else %}
{% if user_2 == login %}
<div class="list_info" style="text-align:center; font-size:17px;">Vui lòng chờ chủ phòng bắt đầu</div>
{% else %}
{% set loginxu = get('user_'~login,'coins')|trim %}
{% if request_method()|lower == "post" %}
{% set ss = get_post('ss') %}
{% if ss %}
{% if loginxu < xu %}
<div class="list_info" style="text-align:center; font-size:17px;">Xu của bạn không đủ để tham gia phòng này</div>
{% else %}
{{add('caro_'~url[2],'user_2',login)}}
{{add('action_'~user_1,'numNotification',(get('action_'~user_1,'numNotification')|trim+1))}}
{{add('user_'~user_1,'tb_caro','1-'~url[2])}}
<div class="list_info" style="text-align:center; font-size:17px;">Đã sẵn sàng</div>
{% endif %}
{% endif %}
{% else %}
<div class="list_info" style="text-align:center; font-size:17px;"><form action="" method="post"><input type="submit" name="ss" id="num_comment" value="Sẵn sàng"></div>
{% endif %}
{% endif %}
{% endif %}
{% endif %}


</div>
{{comment}}
{% elseif action == 'playon' %}
<div id="loadcaro">
{{data}}
{#% include 'caro_play_playon' %#}{% set url = get_uri_segments() %}
{% set id = get('caro_'~url[2],'id') %}
{% set user_1 = get('caro_'~url[2],'user_1')|trim %}
{% set user_2 = get('caro_'~url[2],'user_2')|trim %}
{% set user_win = get('caro_'~url[2],'user_win')|trim %}

{# tbcaro#}
{% set tb_caro = get('user_'~login,'tb_caro') %}
{% if tb_caro %}
{{add('user_'~login,'tb_caro','')}}
{% endif %}
{#kttb#}
{% if user_win == user_1 %}
{% set id_win = user_1 %}
{% set id_lose = user_2 %}
{% else %}
{% set id_win = user_2 %}
{% set id_lose = user_1 %}
{% endif %}

{% set numTop = get('TOP_LEGEND_CARO','U'~user_win)|trim %}
{% set action = get('caro_'~url[2],'action') %}
{% set xu = get('caro_'~url[2],'xu')|trim %}
{% set time = get('caro_'~url[2],'timecreated') %}

{% set timedanh = get('caro_'~url[2],'timedanh')|trim %}
{% set timenow = now|date('U') %}
{% set timeok = (timenow-timedanh) %}
{% set luot = get('caro_'~url[2],'luot') %}
{% if luot == user_1 %}
{% set next = user_2 %}
{% else %}
{% set next = user_1 %}
{% endif %}
{#nếu chờ quá thời gian#}
{% if (300-timeok) < '0' %}
{{add('caro_'~url[2],'user_win',next)}}
{% endif %}
{#ketthuc #}
{% if user_win %}
{{add('user_'~user_1,'caro_created','0')}}
{{add('caro_'~url[2],'action','playend')}}
{{add('user_'~id_win,'coins',(get('user_'~id_win,'coins')|trim+xu))}}
{{add('user_'~id_lose,'coins',(get('user_'~id_lose,'coins')|trim-xu))}}

{{add('user_'~id_win,'caro_win',(get('user_'~id_win,'caro_win')|trim+1))}}
{{add('user_'~id_lose,'caro_lose',(get('user_'~id_lose,'caro_lose')|trim+1))}}
{% endif %}

{#xulyget#}

{% if action == 'playon' %}
{% set go = get_get('go') %}
{% if go|length > '0' %}
{% if go < '1' %}
{% elseif go > '225' %}
{% elseif get('caro_'~url[2],'o'~go)|length > '0' %}
{% else %}
{% if login == luot %}
{{add('caro_'~url[2],'o'~go,login)}}
{{add('caro_'~url[2],'luot',next)}}
{{add('caro_'~url[2],'danh',go)}}
{{add('caro_'~url[2],'timedanh',timenow)}}
{{up('caro_'~url[2]~'_'~login~'_list',go,'up')}}
{% endif %}
{% endif %}
{% endif %}
{% endif %}
{# ktadd #}


{#abc#}
{% if user_win %}
<div class="list_commnet">Đã tìm ra người thắng cuộc</div>
{% else %}
{% set luot = get('caro_'~url[2],'luot') %}
<div class="list_comment">Đến lượt: <b>{{get('user_'~luot,'nick')}}</b> | Còn {{(300-timeok)}} giây<span style="float:right;color:green;font-size:18px;font-weight:bold;">Đang chơi</span></div>
{% endif %}
{# add #}
{# sulydata #}
{#% include 'caro_xuly' %#}{% set url = get_uri_segments() %}
{% set id = get('caro_'~url[2],'id') %}
{% set xx = get('caro_'~url[2],'user_1')|trim %}
{% set oo = get('caro_'~url[2],'user_2')|trim %}
{% set action = get('caro_'~url[2],'action') %}
{% set xu = get('caro_'~url[2],'xu')|trim %}
{% set time = get('caro_'~url[2],'timecreated') %}
{% set type = '15' %}
{% set x = get('caro_'~url[2]~'_'~xx~'_list')|replace({' ':''})|split ('@') %}
{% set o = get('caro_'~url[2]~'_'~oo~'_list')|replace({' ':''})|split('@') %}

{% for i in x %}
{#trái sang phải#}
{% if i in x and (i+1) in x and (i+2) in x and (i+3) in x and (i+4) in x %}
{% if (i-1) not in o or (i+5) not in o %}
{% set win %}{{i}}.{{(i+1)}}.{{(i+2)}}.{{(i+3)}}.{{(i+4)}}{% endset %}
{% endif %}
{% endif %}
{#trên xuống dưới#}
{% if i in x and (i+type) in x and (i+(type*2)) in x and (i+(type*3)) in x and (i+(type*4)) in x %}
{% if (i-type) not in o or (i+(type*5)) not in o %}
{% set win %}{{i}}.{{(i+type)}}.{{(i+(type*2))}}.{{(i+(type*3))}}.{{(i+(type*4))}}{% endset %}
{% endif %}
{% endif %}
{# chéo phải sang trái #}
{% if i in x and (i+type-1) in x and (i+(type*2)-2) in x and (i+(type*3)-3) in x and (i+(type*4)-4) in x %}
{% if (i-type+1) not in o or (i+(type*5)-5) not in o %}
{% set win %}{{i}}.{{(i+type-1)}}.{{(i+(type*2)-2)}}.{{(i+(type*3)-3)}}.{{(i+(type*4)-4)}}{% endset %}
{% endif %}
{% endif %}
{# chéo trái sang phải #}
{% if i in x and (i+type+1) in x and (i+(type*2)+2) in x and (i+(type*3)+3) in x and (i+(type*4)+4) in x %}
{% if (i-type-1) not in o or (i+(type*5)+5) not in o %}
{% set win %}{{i}}.{{(i+type+1)}}.{{(i+(type*2)+2)}}.{{(i+(type*3)+3)}}.{{(i+(type*4)+4)}}{% endset %}
{% endif %}
{% endif %}
{% if win %}
{% set ab = [] %}
{% for i in win|split('.') %}
{% if i not in ab %}
{% set ab = ab|merge([i]) %}
{% endif %}
{% endfor %}
{{add('caro_'~url[2],'list_win',ab|join('.'))}}
{{add('caro_'~url[2],'user_win',xx)}}
{% endif %}
{% endfor %}
{# xxxxx #}

{# oooo #}

{% for i in o %}
{#trái sang phải#}
{% if i in o and (i+1) in o and (i+2) in o and (i+3) in o and (i+4) in o %}
{% if (i-1) not in x or (i+5) not in x %}
{% set win %}{{i}}.{{(i+1)}}.{{(i+2)}}.{{(i+3)}}.{{(i+4)}}{% endset %}
{% endif %}
{% endif %}
{#trên xuống dưới#}
{% if i in o and (i+type) in o and (i+(type*2)) in o and (i+(type*3)) in o and (i+(type*4)) in o %}
{% if (i-type) not in x or (i+(type*5)) not in x %}
{% set win %}{{i}}.{{(i+type)}}.{{(i+(type*2))}}.{{(i+(type*3))}}.{{(i+(type*4))}}{% endset %}
{% endif %}
{% endif %}
{# chéo phải sang trái #}
{% if i in o and (i+type-1) in o and (i+(type*2)-2) in o and (i+(type*3)-3) in o and (i+(type*4)-4) in o %}
{% if (i-type+1) not in x or (i+(type*5)-5) not in x %}
{% set win %}{{i}}.{{(i+type-1)}}.{{(i+(type*2)-2)}}.{{(i+(type*3)-3)}}.{{(i+(type*4)-4)}}{% endset %}
{% endif %}
{% endif %}
{# chéo trái sang phải #}
{% if i in o and (i+type+1) in o and (i+(type*2)+2) in o and (i+(type*3)+3) in o and (i+(type*4)+4) in o %}
{% if (i-type-1) not in x or (i+(type*5)+5) not in x %}
{% set win %}{{i}}.{{(i+type+1)}}.{{(i+(type*2)+2)}}.{{(i+(type*3)+3)}}.{{(i+(type*4)+4)}}{% endset %}
{% endif %}
{% endif %}
{% if win %}
{% set ab = [] %}
{% for i in win|split('.') %}
{% if i not in ab %}
{% set ab = ab|merge([i]) %}
{% endif %}
{% endfor %}
{{add('caro_'~url[2],'list_win',ab|join('.'))}}
{{add('caro_'~url[2],'user_win',oo)}}
{% endif %}
{% endfor %}
{# oooo #}{#% include 'caro_play_datalist' %#}

{% set url = get_uri_segments() %}
{% set id = get('caro_'~url[2],'id') %}
{% set user_1 = get('caro_'~url[2],'user_1')|trim %}
{% set user_2 = get('caro_'~url[2],'user_2')|trim %}
{% set user_win = get('caro_'~url[2],'user_win')|trim %}
{% set action = get('caro_'~url[2],'action') %}
{% set xu = get('caro_'~url[2],'xu')|trim %}
{% set time = get('caro_'~url[2],'timecreated') %}

{% set timedanh = get('caro_'~url[2],'timedanh')|trim %}
{% set timenow = now|date('U') %}
{% set timeok = (timenow-timedanh) %}
<div class="main">
<div class="caro">
{% set type = '15' %}
{% for i in 1..type*type %}
{% set danh = get('caro_'~url[2],'danh')|trim %}
{% set luot = get('caro_'~url[2],'luot')|trim %}
{% set user_1 = get('caro_'~url[2],'user_1')|trim %}
{% set loai = get('caro_'~url[2],'o'~i)|split('-')[0]|trim %}
{% set list_win = get('caro_'~url[2],'list_win')|trim %}
{% if loai == user_1 %}
{% set loai = 'x' %}
{% elseif loai == user_2 %}
{% set loai = 'o' %}
{% else %}
{% set loai = '' %}
{% endif %}
{% if danh == i %}
{% set class = 'win' %}
{% else %}
{% set class = '' %}
{% endif %}
{% if action == 'playon' %}
{% if luot == login %}<a id="mi" href="?go={{i}}"><div id="{{loai}}" class="{{class}}"><span style="font-size:8px;"></span>{{loai}}</div></a>
{% else %}
<div id="{{loai}}" class="{{class}}"><span style="font-size:8px;"></span>{{loai}}</div>
{% endif %}
{% else %}
<div id="{{loai}}" class="{% if i in list_win|split('.') %}win{% else %}{{class}}{% endif %}"><span style="font-size:8px;"></span>{{loai}}</div>
{% endif %}
{% endfor %}
</div>
</div>
<style>.caro div{width:calc( 100% / 15 - 2px );height: calc( 100% / 15 - 2px );font-size: 20px;}
</style>
{# ktsuly#}

</div>
{{comment}}
{% elseif action == 'playend' %}
<div id="loadcaro">
{{data}}
<div class="list_comment" style="text-align:center;"><b class="nhapnhay" style="border-radius:5px; padding:2px 5px;">{{get('user_'~user_win,'nick')}} đã dành chiến thắng</b></div>
{#% include 'caro_play_datalist' %#}


{% set url = get_uri_segments() %}
{% set id = get('caro_'~url[2],'id') %}
{% set user_1 = get('caro_'~url[2],'user_1')|trim %}
{% set user_2 = get('caro_'~url[2],'user_2')|trim %}
{% set user_win = get('caro_'~url[2],'user_win')|trim %}
{% set action = get('caro_'~url[2],'action') %}
{% set xu = get('caro_'~url[2],'xu')|trim %}
{% set time = get('caro_'~url[2],'timecreated') %}

{% set timedanh = get('caro_'~url[2],'timedanh')|trim %}
{% set timenow = now|date('U') %}
{% set timeok = (timenow-timedanh) %}
<div class="main">
<div class="caro">
{% set type = '15' %}
{% for i in 1..type*type %}
{% set danh = get('caro_'~url[2],'danh')|trim %}
{% set luot = get('caro_'~url[2],'luot')|trim %}
{% set user_1 = get('caro_'~url[2],'user_1')|trim %}
{% set loai = get('caro_'~url[2],'o'~i)|split('-')[0]|trim %}
{% set list_win = get('caro_'~url[2],'list_win')|trim %}
{% if loai == user_1 %}
{% set loai = 'x' %}
{% elseif loai == user_2 %}
{% set loai = 'o' %}
{% else %}
{% set loai = '' %}
{% endif %}
{% if danh == i %}
{% set class = 'win' %}
{% else %}
{% set class = '' %}
{% endif %}
{% if action == 'playon' %}
{% if luot == login %}<a id="mi" href="?go={{i}}"><div id="{{loai}}" class="{{class}}"><span style="font-size:8px;"></span>{{loai}}</div></a>
{% else %}
<div id="{{loai}}" class="{{class}}"><span style="font-size:8px;"></span>{{loai}}</div>
{% endif %}
{% else %}
<div id="{{loai}}" class="{% if i in list_win|split('.') %}win{% else %}{{class}}{% endif %}"><span style="font-size:8px;"></span>{{loai}}</div>
{% endif %}
{% endfor %}
</div>
</div>
<style>.caro div{width:calc( 100% / 15 - 2px );height: calc( 100% / 15 - 2px );font-size: 20px;}
</style><div class="list_comment"><b>{{name_win}}</b> + {{xu}} xu, <b>{{name_lose}}</b> - {{xu}} xu.</div>
<div class="list_comment" style="text-align:center;">Trò chơi đã kết thúc</div></div>
{{comment}}
{% else %}
<div class="list_comment">Phòng chơi không tồn tại</div>
{% endif %}{% elseif url[1] == 'add' %}

<div class="menu_title">Mời chiến hữu <span style="float:right;"><a href="/caro">Quay lại</a></span></div>
{#% include 'caro_add' %#}{% set url = get_uri_segments() %}
{% set idp = get('caro_'~url[2],'action') %}
{% set user_1 = get('caro_'~url[2],'user_1')|trim %}
{% if user_1 == login %}
{% if idp == 'playoff' %}
{% if request_method()|lower == "post" %}
{% set idu = get_post('id') %}
{{add('action_'~idu,'numNotification',(get('action_'~idu,'numNotification')|trim+1))}}
{{add('user_'~idu,'tb_caro','3-'~url[2])}}
<div class="list_comment"><span style="color:red;">Đã mời {{get('user_'~idu,'nick')}}</span></div>
{% endif %}
{% set datas = get('on_data')|split("@") %}
{% for key in datas %}
{% set id = key|split('U')[1] %}
{% set user1 = get('user_'~key|trim,'nick') %}
{% if loop.last==false%}
<div class="list_comment"><form method="post"><b>{{user1}}</b>: <input type="hidden" name="id" value="{{get('user_'~key|trim,'nickk')}}"><button type="submit">Mời</button></form></div>
<div class="list_comment"><b>{{user1}}</b></div>
{%endif%}
{% endfor %}
{% endif %}
{% else %}
Bạn ko phải chủ phòng
{% endif %}

{% else %}

<div class="list_group" style="text-align:center; font-size:18px;"><a href="/caro/created">Tạo phòng chơi</a></div>

{% set total = get_data_count('caro') %}
{# tbcaro#}
{% set tb_caro = get('user_'~login,'tb_caro') %}
{#% if tb_caro %}
{{add('user_'~login,'tb_caro','')}}
{% endif %#}
{#kttb#}
{% if total == '0' %}
{% set save=save_data('caro',{"id":"0"}|json_encode) %}
{% endif %}

<!--h3>Danh sách phòng</h3-->
{#% include 'caro_list' %#}


<table style="width:100%;font-size:16px;text-align:center;">
<tr>
<th style="width:120px">Thời gian</th><th
style="width:120px">Tên bàn</th><th style="width:120px">Mức cược</th><th
style="width:120px">Trạng thái</th><th style="width:120px">Tạo bởi</th></tr><tr>

{% set data = get('caro_list')|split('@') %}
{% set per = '5' %}
{% set total = data|length-1 %}
{% set page_max=total//per %}
{% if total//per != total/per %}
{% set page_max=total//per+1 %}
{% endif %}
{% set p=get_get('p')|default(1) %}
{% if p matches '/[a-zA-z]|%/' or p<1 %}
{% set p=1 %}
{% endif %}
{% if p>page_max %}
{% set p=page_max %}
{% endif %}
{% set st=p*per-per %}
{% set at=(st+per) %}
{% if at>total %}
{% set at=total %}
{% endif %}
{% if total>=1 %}
<!--div class="list_comment">Lưu ý: Các phòng sau khi chơi trong vòng 1 tiếng sẽ tự động reset</div-->
{% for i in st..at %}
{% set user1 = get('caro_'~data[i]|trim,'user_1') %}
{% set user2 = get('caro_'~data[i]|trim,'user_2') %}
{% set user_win = get('caro_'~data[i]|trim,'user_win') %}
{% set xu = get('caro_'~data[i]|trim,'xu') %}
{% set action = get('caro_'~data[i]|trim,'action') %}
{% set lever = get('user_'~user1,'level')|trim %}
{% set gt = get('user_'~user1,'gt')|trim %}
{% set online = get('user_'~user1,'on')|trim %}
{% set id = get('caro_'~data[i]|trim,'id') %}
{% set timedanh = get('caro_'~data[i]|trim,'timedanh')|trim %}
{% set time = get('caro_'~data[i]|trim,'timecreated')|trim %}
{% set timenow = now|date('U') %}
{% set timeok = (timenow-timedanh) %}
{% set timecho = (timenow-time) %}
{% if action == 'playoff' %}
{% set action = 'Đang chờ' %}
{% elseif action == 'playon' %}
{% set action = 'Đang solo' %}
{% elseif action == 'playend' %}
{% set action = 'Đã kết thúc' %}
{% endif %}
{% if loop.last==false %}
{#% if user_win and (3600-timeok) < '0' or user2 == '' and timecho > '3600' %}
{{del('caro_'~id)}}
{{del('caro_list',id,'up')}}
{{del('CHAT_CARO_ROOM_'~id)}}
{{del('caro_'~id~'_'~user1~'_list')}}
{{del('caro_'~id~'_'~user2~'_list')}}
{{add('user_'~user1,'caro_created','0')}}
{% endif %#}

<td style="width:120px">{{ago(time)}}</td><td style="width:120px"><a href="/caro/play/{{id}}">Bàn {{id}}</a></td><td style="width:120px">{{xu}} Xu</td><td style="width:120px"><font color=green>{{action}}</font></td><td style="width:120px">{{get('user_'~user1,'nick')}}</td></tr>
<tr>
</tr>


{% endif %}
{% endfor %}
</table>
{% else %}
<div class="list_info" style="text-align:center;">Chưa có phòng chơi nào được tạo</div>
{% endif %}
{{paging('caro?p',p,page_max)}}
{% endif %}
{#% endif %#}{% endif %}

{{block('footer')}}
[Like=1] tiaxgame
* khanh  (Member) [Off]
219 * 433
*   Cách đây 1 tháng
Gửi từ nhokdung:
{% from 'func.twig' import login%} {% use '_mail' %}{%use '_blocks'%} {% from 'func_khanh.twig' import up,add,get,paging %} {% from 'caro.twig' i ...
Nhìn mấy cái xử lý win giống của mình vậy ta 🙉🙉
▼ Tổng số: 2
- Share:
BBCode:

Link: