Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumMã NguồnPHP
Lượt xem: 167

▼ Get link Nhac.vn bằng PHP

* luan  (Member) [Off]
61 * 116
*   Cách đây 5 tháng
Thấy đang có người cần nên share
Code viết vội, đủ dùng, get đc mọi chất lượng :)
<?php
$nurl = (empty($_GET['u']) ? 'https://nhac.vn/bai-hat/solo-jennie-blackpink-soOkq9m' : $_GET['u']);
$html = file_get_contents($nurl);
preg_match('/\'id\':([0-9]+)/', $html, $matches);
$songid = $matches[1];
$quality = (empty($_GET['q']) ? '320' : $_GET['q']);
$pri = ['44100' => 7, '320' => 4, '128' => 1, '96' => 3, '64' => 6];
$url = 'http://api.nhac.vn/client/song/listen?profile_id=' . $pri[$quality] . '&id=' . $songid;
$json = file_get_contents($url);
print_r(json_decode($json));
[Like=6] PYB , PMTpro , Nhi , knhoten , Khaidz , Nguyenpro
* black048  (Member) [Off]
1 * 2
*   Cách đây 5 tháng
Gửi từ luan:
Thấy đang có người cần nên share Code viết vội, đủ dùng, get đc mọi chất lượng :) [php]<?php $nurl = (empty($_GET['u']) ? 'https://nhac.vn/bai-hat/solo-jennie-blackpink-soOkq9m&# ...
Demo
[Like=1] VinaDP
▼ Tổng số: 2
- Share:
BBCode:

Link: