Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Forum | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 1387

▼ share code game nông trại bản fix

1 2 >>
* 0938666521  (Member) [Off]
103 * 75
*   Cách đây 2 năm
hehe
Demo :http://4rumonline.tk/farm
Tạo file farm bỏ code này vô
Code :
Tạo file funcfarm.twig bỏ code này vô
Code :

{% macro status(item,time,end_time,water_time) %}{% spaceless %}
{% if item %}
{% if time == 0 %}
6
{% else %}
{% set timeU = "now"|date('U') %}
{% set time_count = timeU - time %}
{% set water_time = timeU - water_time %}
{% set interval = (end_time - time) / 6 %}
{% set w_interval = 2 * interval %}
{% if timeU >= end_time %}
5_{{water_time > w_interval ? '1' : '0'}}
{% elseif time_count >= interval * 5 %}
4_{{water_time > w_interval ? '1' : '0'}}
{% elseif time_count >= interval * 4 %}
3_{{water_time > w_interval ? '1' : '0'}}
{% elseif time_count >= interval * 2 %}
2_{{water_time > w_interval ? '1' : '0'}}
{% elseif time_count >= interval %}
1_0
{% else %}
0_0
{% endif %}
{% endif %}
{% else %}
0
{% endif %}
{% endspaceless %}{% endmacro %}

{% macro timer(time, mod) %}{% spaceless %}
{% if time <= 0 %} {% set time = 0 %} {% endif %}
{% set h = (time / 3600)|round(0,'floor') %}
{% set m = ((time - h * 3600) / 60)|round(0,'floor') %}
{% set s = time-h * 3600 - m * 60 %}
{% if mod %}
{{(h ? h~' giờ' : '')~(m ? (h ? ' ':'')~m~' phút' : '')~(mod == 2 ? (s ? (h or m ? ' ':'')~s~' giây' : '') : '' )}}
{% else %}
{{h~':'~(m < 10 ? '0' : '')~m~':'~(s < 10 ? '0' : '')~s}}
{% endif %}
{% endspaceless %}{% endmacro %}

{% macro nangsuat(ns, time, end_time, water_time) %}{% spaceless %}
{% if end_time == 0 %}0{% else %}
{% set time_1 = (end_time - time) / 3 %}
{% set time_2 = "now"|date('U') - water_time %}
{% if time_2 >= time_1 %}
{% set ns = ns-((100 * (time_2 - time_1) * 0.9 / time_1)|round(0,'floor')) %}
{% if ns < 10 %} {% set ns = 10 %} {% endif %}
{% else %}
{% set time_2 = min("now"|date('U'), end_time) - water_time %}
{% set ns = ns ((100 * time_2 * 3.6 / time_1)|round(0,'ceil')) %}
{% if ns > 100 %} {% set ns = 100 %} {% endif %}
{% endif %}
{{ns}}
{% endif %}
{% endspaceless %}{% endmacro %}

Thêm cái này vô func.twig


{% macro uplist(key,v,nd,up) %}
{% set data = get_data(key)[0].data|json_decode[v] %}
{% set id = get_data(key)|last.id %}
{% set d=' '~nd|trim~' @ ' %}
{% set data=data|replace({(d):""}) %}
{% if up %}
{{ update_data_by_id(key,id,get_data_by_id(key,id).data|json_decode|merge({(v):' '~nd~' @ '~data})|json_encode) }}
{% else %}
{{ update_data_by_id(key,id,get_data_by_id(key,id).data|json_decode|merge({(v):data})|json_encode) }}
{% endif %}
{% endmacro %}


Sẵn qc cái hehe



troll
[Like=5] PYB , tiaxgame , Tienhaudz , mellody , copecute
* 0938666521  (Member) [Off]
103 * 75
*   Cách đây 2 năm
hay
* phamquyet9x  (Member) [Off]
34 * 22
*   Cách đây 2 năm
vẫn như nhau mà. có cái gì đâu mà fix buoi
* mboy2k  (Member) [Off]
43 * 88
*   Cách đây 2 năm
game này có gì hay
* Tienhaudz  (Member) [Off]
27 * 20
*   Cách đây 2 năm
Bình luận bị ẩn - Reported
* mikun  (Member) [Off]
160 * 263
*   Cách đây 2 năm
Wap của thým có gì đâu mà hay 😌
Edited by: mikun
* Tuankill  (Member) [Off]
182 * 321
*   Cách đây 2 năm
Fix cái gì vậy. Fix nhiều k mà k thấy để ngồn nhỉ.
* trungvipub3  (Member) [Off]
31 * 50
*   Cách đây 2 năm
Kết cái logo , lm giùm cái text : pheblog.tk
* 0938666521  (Member) [Off]
103 * 75
*   Cách đây 2 năm
hay
* vn  (Member) [Off]
12 * 7
*   Cách đây 2 năm
Gửi từ 0938666521:
:hehe: Demo :http://4rumonline.tk/farm Tạo file farm bỏ code này vô Code : http://4rumonline.tk/js/farm.js Tạo file funcfarm.twig bỏ code này vô Code : [code] {% macro status(item,time,end_time,water ...
Bình luận bị ẩn - Reported
▼ Tổng số: 11
1 2 >>
- Share:
BBCode:

Link: