Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 240

▼ [Modul]Share code reg

* Emperor  (Member) [Off]
44 * 38
*   Cách đây 12 tháng
{% import 'function' as fc %}
{% use '_blocks' %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Đăng kí tài khoản miễn phí </title>
<meta name="description" content="Đăng kí ngay vào camung.ga để tải game miễn phí"/>
<link rel="canonical" href="http://camung.ga/log">

<link rel="icon" href="http://taigamedi.com/images/favicon.ico">
<!-- facebook -->
<meta property="og:locale" content="vi_VN" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:title" content="Đăng kí miễn phí" />
<meta property="og:url" content="http://camung.ga/log" />
<meta property="og:description" content="Đăng kí ngay vào camung.ga để tải game miễn phí" />
<meta property="og:image" content="http://taigamedi.com/images/tai-game-mien-phi.jpg" />
<meta name="google-site-verification" content="8AlLVqFBqTCxHuAqE9dIcOFf23RcXnsXffWDMjcunQ8" />
<!-- Bootstrap core CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css">
<!-- Custom styles for this template -->
<link href="http://taigamedi.com/css/styles.css?v=1519918115" rel="stylesheet">
</head>
<body>

<div class="container">
<div class="header clearfix">
<nav class="nav">
<!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
<div class="navbar-header ">
<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar">
</span>
<span class="icon-bar">
</span>
<span class="icon-bar">
</span>
</button>
<a class="navbar-brand text-muted" href="http://camung.ga/">camung.ga</a>
</div>
<!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
<ul class="nav navbar-nav ">
<li class="active">
<a href="http://camung.ga/">Trang Chủ<span class="sr-only">(current)</span>
</a>
</li>
<li class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Menu<span class="caret">
</span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li><a href="/mien-phi/tai-game.html" title="Tải Game"> Tải Game</a></li>
<li><a href="/mien-phi/ung-dung.html" title="Ứng dụng"> Ứng dụng</a></li>
<li><a href="/mien-phi/blog-truyen.html" title="Blog truyện"> Blog truyện</a></li>
<li><a href="/mien-phi/ma-giam-gia.html" title="Mã giảm giá"> Mã giảm giá</a></li>
<li><a href="/mien-phi/chu-de-miui.html" title="Chủ Đề MIUI"> Chủ Đề MIUI</a></li>
<li><a href="/mien-phi/hoc-nau-an-don-gian.html" title="Học Nấu Ăn Đơn Giản"> Học Nấu Ăn Đơn Giản</a></li>
<li><a href="/mien-phi/mat-ngu-12-chom-sao.html" title="Mật Ngữ 12 Chòm Sao"> Mật Ngữ 12 Chòm Sao</a></li>
<li><a href="/mien-phi/thu-thuat-cho-android.html" title="Thủ Thuật cho ANDROID"> Thủ Thuật cho ANDROID</a></li>
<li><a href="/mien-phi/lam-van-mau.html" title="Làm Văn Mẫu"> Làm Văn Mẫu</a></li>
<li><a href="/mien-phi/share-code.html" title="Share Code"><strong></strong> Share Code</a></li>
<li role="separator" class="divider">
</li>
<li>
<a href="http://taigamedi.com/alpha-art-tro-thanh-nguoi-dan-ong-moi-phu-nu-mong-uoc">Alpha Art: Trở thành người đàn ông mọi phụ nữ mong ước</a>
</li></ul>
</li>
<li class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Thông Tin<span class="caret">
</span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li>
<a href="http://camung.ga/">Lời nói đầu</a>
</li>
<li>
<a href="http://camung.ga/">Bản quyền</a>
</li>
<li>
<a href="http://camung.ga/">Liên hệ</a>
</li>

<li role="separator" class="divider">
</li>
<li>
<a href="/">Báo Cáo Vi Phạm</a>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<!-- tim kiem -->
<form class="navbar-form navbar-right" role="search" method="get" action="http://google.com/search">
<div class="input-group">
<input type="hidden" name="sitesearch" value="camung.ga">
<input type="text" class="form-control" placeholder="Nhập tên cần tìm" name="q">
<div class="input-group-btn">
<button class="btn btn-primary" type="submit">
<i class="glyphicon glyphicon-search">
</i>
</button>
</div>
</div>
</form>
<!-- /tim kiem -->
</div>
<!-- /.navbar-collapse -->
</nav></div>
{% set ip=ip() %}
{% set dip=get_data('ip')[0].data|json_decode %}
{% set idip=get_data('ip')[0].id %}

{% set cookie_acc=get_cookie('log') %}
{% if cookie_acc=='' %}


{% if request_method()|lower=="post" %}

{% if ip in dip.ip1 and ip in dip.ip2 and ip in dip.ip3 %}
Ip cua ban da dang ki 3 lan. khong the dang ki tiep duoc!


<meta http-equiv="refresh" content="1;http://camung.ga/reg">

{% else %}
{% if ip not in dip.ip1 %}
{% set update=update_data_by_id('ip',idip,{"ip1":dip.ip1~ip~'@',"ip2":dip.ip2,"ip3":dip.ip3}|json_encode) %}
{% elseif ip not in dip.ip2 %}
{% set update=update_data_by_id('ip',idip,{"ip1":dip.ip1,"ip2":dip.ip2~ip~'@',"ip3":dip.ip3}|json_encode) %}
{% elseif ip not in dip.ip3 %}
{% set update=update_data_by_id('ip',idip,{"ip1":dip.ip1,"ip2":dip.ip2,"ip3":dip.ip3~ip~'@'}|json_encode) %}
{% endif %}

{% set time = now|date('U') %}
{% set acc = fc.rwurl(get_post('name'))~'' %}
{% set log=get_data('acc-'~acc)[0].data|json_decode %}
{% set avt = get_post('avt') %}
{% set name = get_post('name') %}
{% set pass = get_post('pass') %}
{% set sex = get_post('sex') %}
{% set birth = get_post('birth') %}
{% set info = get_post('info') %}
{% set fname = get_post('fname') %}
{% if acc==log.acc or acc=='add' or acc=='del' %}
{% set post='Tài khoản đã tồn tại' %}
{% else %}
{% set idr=get_data('total')[0].id %}
{% set total=get_data('total')[0].data|json_decode %}
{% set count=total.reg %}
{% set countp=total.post %}
{% set count=count+1 %}
{% set status=status~update_data_by_id('total',idr,{"reg":count, "post":countp,"acc":total.acc~'-'~acc,"chat":total.chat}|json_encode) %}
{% set status=save_data('acc-'~acc,{"id":count,"acc":acc,"name":name,"pass":pass,"avt":avt,"time":time,"fname":fname,"sex":sex,"birth":birth,"info":info,"exp":"1","reg":1}|json_encode) %}
{{update}}
<div class="rmenu">{{status|default('Đăng Ký Thành Công!')}} Đăng Kí Thành Công !!!!
<meta http-equiv="refresh" content="1;http://camung.ga/log">

</div>{% endif %}
{% endif %}
{% else %}<div class="row">


<div class="col-md-9">

<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading"><h1 class="text-center ebook_title"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i> Đăng Ký Tài Khoản Mới
</h1> </div>
<div class="panel-body">


<form method="post"><input name="id" value="log" type="hidden" />
<div class="form-group">
<div class="input-group">
<div class="input-group-addon"><i class="fa fa-user fa-fw"></i>
</div> <input id="name" type="text" name="name" class="form-control" placeholder="Tên tài khoản">{{post}}</div>
</div>
<div class="form-group">
<div class="input-group">
<div class="input-group-addon"><i class="fa fa-key fa-fw"></i>
</div> <input id="text" type="text" name="pass" type="password" class="form-control" placeholder="Mật khẩu"></div>
</div>


<div class="form-group">
<div class="input-group">
<div class="input-group-addon"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i>
</div> <input type="text" name="fname" class="form-control" placeholder="Họ và tên"></div></div>

<div class="form-group">
<div class="input-group">
<div class="input-group-addon"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i>
</div><input type="text" name="birth" class="form-control" placeholder="Sinh nhật"></div></div>
<div class="form-group">
<div class="input-group">
<div class="input-group-addon"><i class="fa fa-dot-circle-o"></i>
</div><input type="text" name="info" class="form-control" placeholder="Địa chỉ, thông tin cá nhân"></div></div><div class="list1">Giới Tính:</div>
<input type="radio" name="sex" value="boy" checked/>Nam</br>
<input type="radio" name="sex" value="girl"/>Nữ
<div class="list1">Ảnh đại diện:</div>
<div class="list1">Chọn avatar:</div>
<input type="radio" name="avt" value="0" checked/><img src="http://tienich.wap4.co/images/avatar_0.png" width="30" height="30">
{% for i in 1..5 %}
{% set z =random(11) %}
{% set x=z//100 %}
{% if z/100-x>0 %}
{% set x=x+1 %}
{% endif %}
<input type="radio" name="avt" value="{{z}}"/><img src="http://tienich.wap4.co/images/avatar_{{z}}.png" width="30" height="30">
{% endfor %}<br>

<input type="submit" class="btn-default" value="Đăng Ký" name="act"/></form> </div></div></div>

<div class="col-md-3 sidebar"><!-- / start sidebar -->
<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading">Bạn rất thích camung.ga? </div>
<div class="panel-body"> <div class="fb-like" data-href="http://camung.ga" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="small" data-show-faces="false" data-share="false"></div>
</div> </div>
<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading">Danh Ngôn Hay </div>
<div class="panel-body text-primary pro">Nếu bạn muốn tỏa sáng vào ngày mai thì bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay. <br><br>


</div> </div> </div> </div> {% endif %}
{% else %}
<div class="rmenu">Bạn đã có tài khoản rồi nè =)) </div>
{% endif %}
{{ block( 'footer' ) }}
Edited by: Emperor
▼ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link: