Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 248

▼ [Modul]Share code notification

* Emperor  (Member) [Off]
44 * 38
*   Cách đây 12 tháng
{% import 'function' as fc %}
{% set v=include('readme')|split('
') %}
{% use '_blocks' %}
{{ block( 'header' ) }}
{% set url=get_uri_segments() %}
{% set cookie_acc=get_cookie('log') %}
{% set cookie_pass=get_cookie('pass') %}
{% set acc=get_data('acc-'~cookie_acc)[0].data|json_decode %}
{% set ida=get_data('acc-'~cookie_acc)[0].id %}
{% if cookie_pass!=acc.pass %}
{% set acc='' %}
Nghi van hack ~~
<meta http-equiv="refresh" content="1;http://camung.ga">
{% else %}
{% set ida=get_data('acc-'~cookie_acc)[0].id %}
{% set url=get_uri_segments() %}
{# Thong bao like #}
{% if url[1]=='like' %}
<div class="phdr">Thông báo bài viết được thích </div>
{% if acc.tblike !='' %}
{% for i in 0..acc.stblike-1 %}
{% set cmt=acc.tblike|split('@')[i] %}
{% if '_' in cmt %}
{% set bv=cmt|split('_')[1] %}
{% set bv=bv|slice(0,bv|length-5) %}
{% set bv=get_data(bv)[0].data|json_decode %}
{% set sad=get_data(cmt)[0].data|json_decode %}
{% set id=cmt|split('_')[0] %}
{% else %}
{% set bv=get_data(cmt)[0].data|json_decode %}
{% set sad=get_data(cmt)[0].data|json_decode %}
{% set id=0 %}
{% endif %}

{% if sad.slike>0 and sad.slike<2 %}
{% set hlike %} <b>{{sad.like|split('_')[1]}}</b> da thich bai viet trong <a href="/tai-game/{{bv.id}}.html#{{id}}">{{bv.name}}</a>! {% endset %}
{% elseif sad.slike>0 and sad.slike<3 %}
{% set hlike %}<b> {{sad.like|split('_')[1]}},{{sad.like|split('_')[2]}}</b> da thich bai viet trong <a href="/tai-game/{{bv.id}}.html#{{id}}">{{bv.name}}</a>! {% endset %}
{% elseif sad.slike>0 and sad.slike<2 %}
{% set hlike %} <b>{{sad.like|split('_')[1]}},{{sad.like|split('_')[2]}},{{sad.like|split('_')[3]}} </b>da thich bai viet trong <a href="/tai-game/{{bv.id}}.html#{{id}}">{{bv.name}}</a>! {% endset %}
{% else %}
{% set hlike %} </b>{{sad.like|split('_')[1]}},{{sad.like|split('_')[2]}},{{sad.like|split('_')[3]}} va {{sad.slike-3}} </b>khac da thich bai viet trong <a href="/tai-game/{{bv.id}}.html#{{id}}">{{bv.name}}</a>! {% endset %}
{% endif %}
<div class="list1">{{hlike}}</div>
{% endfor %}

{% else %}
Khong co thong bao nao! Tro ve trang chu sau 3s.
<meta http-equiv="refresh" content="3;http://camung.ga">
{% endif %}

{% elseif url[1]=='cmt' %}
{# Thong bao comments #}
<div class="phdr">Thông báo bài viết được thích </div>


{% if acc.tbcmt !='' %}
{% for i in 0..acc.stbcmt-1 %}
{% set cmt=acc.tbcmt|split('@')[i] %}
{% if '#' in cmt %}
{% set user=get_data('acc-'~cmt|split('#')[0])[0].data|json_decode %}
{% if '_' in cmt|split('#')[1] %}
{% set ibv=cmt|split('#')[1] %}
{% set bv=ibv|split('_')[1] %}
{% set bv=bv|slice(0,bv|length-5) %}
{% set bv=get_data(bv)[0].data|json_decode %}
{% set id=ibv|split('_')[0] %}
{% else %}
{% set bv=get_data(cmt|split('#')[1])[0].data|json_decode %}
{% set id=0 %}
{% endif %}
<div class="list"><b>{{user.name}}</b> da trich dan mot binh luan trong <a href="/tai-game/{{bv.id}}.html#{{id}}">{{bv.name}}</a></div>
{% else %}
{% set bv=get_data(cmt)[0].data|json_decode %}
<div class="list1">Co nguoi binh luan trong bai viet <a href="/tai-game/{{cmt}}.html">b{{bv.name}}</a></div>
{% endif %}
{% endfor %}

{% else %}
Khong co thong bao nao! Tro ve trang chu sau 3s.
<meta http-equiv="refresh" content="3;http://camung.ga">
{% endif %}

{% else %}
Khong vao duoc
<meta http-equiv="refresh" content="1;http://camung.ga">
{% endif %}
{% endif %}
{{ block( 'footer' ) }}
▼ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link: