Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 185

▼ [Modul]Share code index

* Emperor  (Member) [Off]
44 * 38
*   Cách đây 12 tháng
{% import 'function' as fc %}
{% set v=include('readme')|split('
') %}
{% set uri=get_uri_segments() %}
{% use '_blocks' %}
{% set total = get_data_count('index') %}
{% set total = total-1 %}
{% set max = total//100 %}
{% set p=uri[1]|default(1) %}
{% if p=='index' %}
{% set p=uri[2]|default(1) %}
{% endif %}
{{ block( 'header' ) }}
{% set stop=total-p*v[5] %}
{% set start=stop+v[5] %}
{% if start > total %}
{% set start=total %}
{% endif %}
{% if stop < 0 %}
{% set stop=0 %}
{% endif %}
{% set total_bv %}
{{ get_data_count('index') }}
{% endset %} <div class="row">


<div class="col-md-9">

<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading"><span class="glyphicon glyphicon-flash"></span> Mới cập nhật </div>

<section id="hot">
<div class="overlay-1">
<div class="overlay-2">

<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-xs-6 col-md-3"><div class="item"><a href="https://taifile.mobi/24034-avatar-thanh-pho-dieu-ky-147" rel="nofollow" class="image"><img src="http://camung.ga/images/avatar.png" alt="Avatar 260 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng"></a><h5>Avatar 260 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng</h5><p><span class="rate"> <span class="rated"> <img src="http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png" onerror="this.src='http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png';" alt="đánh giá"></span></span> <br> <a href="https://taifile.mobi/24034-avatar-thanh-pho-dieu-ky-147" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></p></div></div>
<div class="col-xs-6 col-md-3"><div class="item"><a href="https://taifile.mobi/24034-bigkoll-464" rel="nofollow" class="image"><img src="http://camung.ga/images/bigkool.png" alt="Bigkool - Dân chơi thứ thiệt"></a><h5>Bigkool - Dân chơi thứ thiệt</h5><p><span class="rate"> <span class="rated"> <img src="http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png" onerror="this.src='http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png';" alt="đánh giá"></span></span> <br> <a href="https://taifile.mobi/24034-bigkoll-464" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></p></div></div>
<div class="col-xs-6 col-md-3"><div class="item"><a href="https://taifile.mobi/24034-mobi-army-146" rel="nofollow" class="image"><img src="http://camung.ga/images/mobiarmy.png" alt="Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound"></a><h5>Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound</h5><p><span class="rate"> <span class="rated"> <img src="http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png" onerror="this.src='http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png';" alt="đánh giá"></span></span> <br> <a href="https://taifile.mobi/24034-mobi-army-146" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></p></div></div>
<div class="col-xs-6 col-md-3"><div class="item"><a href="https://taifile.mobi/24034-ninja-school-480" rel="nofollow" class="image"><img src="http://camung.ga/images/ninja-school.png" alt="Ninja School 148"></a><h5>Ninja School 148</h5><p><span class="rate"> <span class="rated"> <img src="http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png" onerror="this.src='http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png';" alt="đánh giá"></span></span> <br> <a href="https://taifile.mobi/24034-ninja-school-480" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></p></div></div>
<div class="clearfix"></div>
<div class="col-xs-6 col-md-3"><div class="item"><a href="https://taifile.mobi/24034-game-ionline-215" rel="nofollow" class="image"><img src="http://camung.ga/images/iOnline.png" alt="
iOnline 402 – Game Bài Đậm Chất Dân Gian"></a><h5>
iOnline 402 – Game Bài Đậm Chất Dân Gian</h5><p><span class="rate"> <span class="rated"> <img src="http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png" onerror="this.src='http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png';" alt="đánh giá"></span></span> <br> <a href="https://taifile.mobi/24034-game-ionline-215" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></p></div></div>
<div class="col-xs-6 col-md-3"><div class="item"><a href="https://taifile.mobi/24034-ba-khi-262" rel="nofollow" class="image"><img src="http://camung.ga/images/PhongVanTruyenKy.png" alt="Phong Vân Truyền Kỳ 30.0 - Nhiếp Phong"></a><h5>Phong Vân Truyền Kỳ 30.0 - Nhiếp Phong</h5><p><span class="rate"> <span class="rated"> <img src="http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png" onerror="this.src='http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png';" alt="đánh giá"></span></span> <br> <a href="https://taifile.mobi/24034-ba-khi-262" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></p></div></div>
<div class="col-xs-6 col-md-3"><div class="item"><a href="https://taifile.mobi/24034-khi-phach-anh-hung-158" rel="nofollow" class="image"><img src="http://camung.ga/images/khi-phach-anh-hung.png" alt="Khí Phách Anh Hùng 176 - Đỉnh cao gMO Việt"></a><h5>Khí Phách Anh Hùng 176 - Đỉnh cao gMO Việt</h5><p><span class="rate"> <span class="rated"> <img src="http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png" onerror="this.src='http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png';" alt="đánh giá"></span></span> <br> <a href="https://taifile.mobi/24034-khi-phach-anh-hung-158" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></p></div></div>

<div class="col-xs-6 col-md-3"><div class="item"><a href="https://taifile.mobi/24034-joka-492" rel="nofollow" class="image"><img src="http://camung.ga/images/joka.png" alt="Joka - Đánh bài cùng người đẹp"></a><h5>Joka - Đánh bài cùng người đẹp</h5><p><span class="rate"> <span class="rated"> <img src="http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png" onerror="this.src='http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png';" alt="đánh giá"></span></span>
<br><a href="https://taifile.mobi/24034-joka-492" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></p></div></div>

<div class="clearfix"></div></div>

</div>
</div>
</div>
</section>

</div>


<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading"><span class="glyphicon glyphicon-flash"></span> Mới cập nhật ({{total_bv}})</div>
<div class="panel-body">


{% for i in start..stop %}
{% set data = get_data('index','100',i//100) %}
{% set bkit=data[i-i//100*100].data|json_decode%}
{% set d="now"|date("d", "Asia/Ho_Chi_Minh") %}
{% set y="now"|date("y", "Asia/Ho_Chi_Minh") %}
{% set m="now"|date("m", "Asia/Ho_Chi_Minh") %}
{% set da %}
{{y~m~d}}
{% endset %}
{% set date=bkit.time+25200%}
{% set date %}{{date|date('d/m/Y')}}{% endset %}
{% set day=date|slice(0,2) %}
{% set month=date|slice(3,2) %}
{% set year=date|slice(8,2) %}
{% set now %}
{{year~month~day}}
{% endset %}
{% if year == y and month == m %}
{% set since %}
{{ (d-day) }}
{% endset %}
{% else %}
{% set since='8' %}
{% endif %}
{% if since <= '3' %}
{% set img='new_3.gif' %}
{% set time %}
Đăng cách đây {{since}} ngày
{% endset %}
{% else %}
{% set img='icon_hot_1.gif' %}
{% set time %}
Đăng ngày {{date}}
{% endset %}
{% endif %}
{% set data = get_data('index','100',i//100) %}
{% set bkit=data[i-i//100*100].data|json_decode%}
{% set startlove=get_data(bkit.id)[0].data|json_decode %}
{% set cat=get_data('cat-'~bkit.cat)[0].data|json_decode %}<div class="col-xs-6 col-md-3 col-sm-3 ebook">
<a href="/tai-game/{{bkit.id}}.html" class="thumbnail" target="_blank">
<img src="{{startlove.img}}" alt="{{fc.bb_hi(bkit.name)}}">
</a>
<h5 class="tieude text-center"><a href="/tai-game/{{bkit.id}}.html" target="_blank">{{fc.bb_sh(bkit.name)}}</a> </h5>

</div>{% endfor %}
{% set pagemax=total//v[5] %}
{% if total/v[5]-pagemax>0 %}
{% set pagemax=pagemax+1 %}
{% endif %}
{{fc.paging('index',p,pagemax)}}


</div><!-- /panel body ebook -->

</div><!-- /panel ebook -->
</div>
{% include 'menu' %}<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading">Từ khóa </div>
<div class="panel-body"> <h1 class="alert alert-info nho"> Tải Game, Ứng dụng, Blog truyện, Mã giảm giá, Chủ Đề MIUI, Học Nấu Ăn Đơn Giản, Mật Ngữ 12 Chòm Sao, Thủ Thuật cho ANDROID, Làm Văn Mẫu, Share Code
</h1>
</div> </div>
{{ block( 'footer' ) }}
▼ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link: