Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 178

▼ [Modul]Share code admin

* Emperor  (Member) [Off]
44 * 38
*   Cách đây 12 tháng
Có sử dụng một số code hay của các bạn

{% import 'function' as fc %}
{% set v=include('readme')|split('
') %}
{% use '_blocks' %}
{{ block( 'header' ) }}
{% set url=get_uri_segments() %}
{% set cookie_acc=get_cookie('log') %}
{% set cookie_pass=get_cookie('pass') %}
{% set acc=get_data('acc-'~cookie_acc)[0].data|json_decode %}
{% if cookie_pass!=acc.pass %} {% set acc='' %} {% endif %}
{% if cookie_pass==acc.pass %}
{% if acc.reg=='9' %}
{% if request_method()|lower=="post" %}
{% set id = fc.rwurl(get_post('name'))~'' %}
{% set time = now|date('U') %}
{% if get_post('act')=='Đăng Bài' %}
{% set desc = get_post('desc')|default(get_post('content')|slice(0,150)) %}
{% set keys = get_post('keys')|default(desc) %}
{% set img = get_post('img') %}
{% if img =='' %}
{% set img = get_post('content')|split('[img]')[1]|split('[/img]')[0]|default('http://taigamedi.com/images/tai-game-mien-phi.jpg') %}
{% endif %}
{% set status=save_data("index",{"id":id, "name":get_post('name'),"cat":get_post('cat'),"desc":desc,"img":img,"time":time,"cm":url[1]}|json_encode) %}
{% set status1=save_data(get_post('cat'),{"id":id, "name":get_post('name'),"cat":get_post('cat'),"cm":url[1],"desc":desc,"img":img,"time":time}|json_encode) %}
{% set status2=save_data(url[1],{"id":id, "name":get_post('name'),"cat":get_post('cat'),"cm":url[1],"desc":desc,"img":img,"time":time}|json_encode) %}
{% set status3=save_data(id,{"id":id,"adm":acc.acc, "name":get_post('name'),"cat":get_post('cat'),"cm":url[1],"desc":desc,"keys":keys,"img":img,"content":get_post('content'),"time":time,"view":1 }|json_encode) %}
<div class="rmenu">{{status|default('Đã Lưu Bài Viết')}} {{status1}}{{status2}}{{status3}}</div>
{% set update=update~update_data_by_id("index",status,{"id":id, "name":get_post('name'),"cat":get_post('cat'),"desc":desc,"img":img,"time":time,"cm":url[1],"idd":status}|json_encode) %}
{% set update=update~update_data_by_id(get_post('cat'),status1,{"id":id, "name":get_post('name'),"cat":get_post('cat'),"cm":url[1],"desc":desc,"img":img,"time":time,"idd":status1}|json_encode) %}
{% set update=update~update_data_by_id(url[1],status2,{"id":id, "name":get_post('name'),"cat":get_post('cat'),"cm":url[1],"desc":desc,"img":img,"time":time,"idd":status2}|json_encode) %}
{% set update=update_data_by_id(id,status3,{"id":id,"adm":acc.acc, "name":get_post('name'),"cat":get_post('cat'),"cm":url[1],"desc":desc,"keys":keys,"img":img,"content":get_post('content'),"time":time,"view":1 ,"idd":status3}|json_encode) %}
{{update}}
{% endif %}
{% if get_post('addcat')=='edit' %}
{% set status1=save_data('cm-'~url[1],{"id":id, "name":get_post('name'),"cm":url[1]}|json_encode) %}
{% set status=save_data('cat-'~id,{"id":id, "name":get_post('name'),'desc':get_post('desc'),"cm":url[1],'keys':get_post('keys'),'img':get_post('img'),"time":time}|json_encode) %}
<div class="rmenu">{{status|default('Đã Lưu Chuyên Mục')}}{{status1}}</div>
{% set update=update~update_data_by_id('cm-'~url[1],status1,{"id":id, "name":get_post('name'),"cm":url[1],"idd":status1}|json_encode) %}
{% set uodate=update_data_by_id('cat-'~id,status,{"id":id, "name":get_post('name'),'desc':get_post('desc'),"cm":url[1],'keys':get_post('keys'),'img':get_post('img'),"time":time,"idd":status}|json_encode) %}
{{update}}
{% endif %}

{% if get_post('addcm')=='edit' %}
{% set status=save_data('cm',{"id":id, "name":get_post('name')}|json_encode) %}
{% set status1=save_data('cat-'~id,{"id":id,"name":get_post('name'),'keys':get_post('keys'),'img':get_post('img'),"time":time}|json_encode) %}
<div class="rmenu">{{status|default('Đã Lưu Chuyên Mục')}}</div>{{status1}}
{% set update=update~update_data_by_id('cm',status,{"id":id, "name":get_post('name')}|json_encode) %}
{% set update=update_data_by_id('cat-'~id,status1,{"id":id,"name":get_post('name'),'keys':get_post('keys'),'img':get_post('img'),"time":time}|json_encode) %} {{update}}
{% endif %}
{% endif %}
{% if url[1]!='' %}
<div class="jumbotron trangchu"> <h2 class="text-center">Đăng Bài Mới</h2><form method="POST">

<div class="list1">Tên Bài Viết:</div>
<input id="name" type="text" name="name">
<div class="list1">Nội Dung Bài Viết:</div>
<textarea name="content"></textarea>
<div class="list1">Từ Khoá:</div>
<textarea name="keys"></textarea>
<div class="list1">Mô Tả:</div>

<div class="list1">Ảnh Đại Diện:</div>
<input type="text" name="img" value="http://taigamedi.com/images/tai-game-mien-phi.jpg"/>
<div class="list1">Chuyen Muc:</div>
<select name="cat">
{% for i in get_data('cm-'~url[1]) %}
{% set bkit=i.data|json_decode %}
<option value="{{bkit.id}}">{{bkit.name}}</option>
{% endfor %}
</select>
<input type="submit" class="btn-default" value="Đăng Bài" name="act"/></form>

<div class="phdr">Chuyên Mục</div>
<form method="post">
<div class="list1">Tên Chuyên Mục:</div>
<input type="text" name="name">
<div class="list1">Từ Khoá:</div>
<input type="text" name="keys">
<div class="list1">Mô Tả:</div>
<input type="text" name="desc">
<div class="list1">Ảnh Đại Diện:</div>
<input type="text" name="img">
<input id="name" type="hidden" name="addcat" value="edit"><br/>
<input type="submit" class="btn-default" value="Lưu Lại" name="act"/></form>

{% else %}

Chon chuyen muc me de dang bai moi
{% for i in get_data('cm') %}
{% set gmb=i.data|json_decode %}
<div class="list1"> <a href="/admin/{{gmb.id}}">{{gmb.name}}</a></div>
{% endfor %}

<div class="phdr">Chuyên Mục Me</div>
<form method="post">
<div class="list1">Tên Chuyên Mục:</div>
<input type="text" name="name">
<div class="list1">Từ Khoá:</div>
<input type="text" name="keys">
<div class="list1">Mô Tả:</div>
<input type="text" name="desc">
<div class="list1">Ảnh Đại Diện:</div>
<input type="text" name="img">
<input id="name" type="hidden" name="addcm" value="edit"><br/>
<input type="submit" class="btn-default" value="Lưu Lại" name="act"/></form>
{% endif %}
{% else %}
<div class="rmenu">Bạn Không Được Phép Truy Cập Vào Đây.</div>
<center><a href="/" title="home"> Về Trang Chủ</a></center>
{% endif %}
{% else %}
Chưa đăng nhập mà =))
{% endif %}
{{ block( 'footer' ) }}
* Nguyenpro  (Member) [Off]
29 * 25
*   Cách đây 12 tháng
rốt cuộc đây là code của wap nào
* Emperor  (Member) [Off]
44 * 38
*   Cách đây 12 tháng
code mình share trước các modul quan trọng: gồm có code view, code index, code admin, sitemap...
▼ Tổng số: 3
- Share:
BBCode:

Link: