Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 298

▼ [Modul]Share code tai-game

* Emperor  (Member) [Off]
44 * 38
*   Cách đây 12 tháng
Có sử dụng một số code hay của các bạn
{% import 'function' as fc %}
{% set v=include('readme')|split('
') %}
{# Phần mod tài khoản chat #}
{% set cookie_acc=get_cookie('log') %}
{% set cookie_pass=get_cookie('pass') %}
{% set acc=get_data('acc-'~cookie_acc)[0].data|json_decode %}
{% set idacc=get_data('acc-'~cookie_acc)[0].id %}
{% if cookie_pass!=acc.pass %}{% set cookie_acc='' %} {% set acc='' %}{% endif %}
{% set uri=get_uri_segments() %}
{% set idbv=uri[1]|slice(0,uri[1]|length-5) %}
{% set bkit=get_data(idbv)[0].data|json_decode %}
{% if bkit.content=='' %}
<div class="rmenu"> Bài viết không tồn tại. Về <a href="/" target="_blank"> trang chủ</a> hoặc đợi sau 5s tự load.</div>

<meta http-equiv="refresh" content="1;http://camung.ga">
{% else %}


{% set idb=get_data(idbv)[0].id %}
{% if idbv in acc.tblike %}

{% for i in 0..bkit.cmt %}
{% set b1=i~'_'~idbv~'.html@' %}
{% set tblike=acc.tblike|replace({(b1):""}) %}
{% endfor %}
{% set tblike=tblike|replace({(idbv~'@'):""}) %}
{% set stblike=acc.stblike-1 %}
{% elseif idbv in acc.tbcmt %}
{% set sad=get_data('total')[0].data|json_decode %}
{% for i in 0..sad.reg %}
{% for j in 0..bkit.cmt %}
{% set nick=sad.acc|split('-')[i] %}
{% set tbcmt=acc.tbcmt|replace({(nick~'#'~j~'_'~idbv~'.html@'):""}) %}
{% set tbcmt=tbcmt|replace({(nick~'#'~idbv~'@'):""}) %}
{% set tbcmt=tbcmt|replace({(idbv~'@'):""}) %}
{% endfor %} {% endfor %}
{% set stbcmt=acc.stbcmt-1 %}
{% else %}
{% set tblike=acc.tblike %}{% set stblike=acc.stblike %}{% set tbcmt=acc.tbcmt %} {% set stbcmt=acc.stbcmt %}
{% endif %}

{% set reset=update_data_by_id('acc-'~cookie_acc,idacc,{"id":acc.id,"acc":acc.acc,"name":acc.name,"pass":acc.pass,"avt":acc.avt,"time":acc.time,"fname":acc.fname,"sex":acc.sex,"birth":acc.birth,"info":acc.info,"exp":acc.exp,"reg":acc.reg,"online":acc.online,"tblike":tblike,"like":acc.like,"stblike":stblike,"tbcmt":tbcmt,"stbcmt":stbcmt,"inbox":acc.inbox,"tinbox":acc.tinbox,"friend":acc.friend,"tbox":acc.tbox}|json_encode) %}{{reset}}
{% if bkit.slike==0 %}
{% set hlike='Bài tiếp: ' %}
{% elseif bkit.slike>0 and bkit.slike<2 %}
{% set hlike %} {{bkit.like|split('_')[1]}} đã thích!{% endset %}
{% elseif bkit.slike>0 and bkit.slike<3 %}
{% set hlike %} {{bkit.like|split('_')[1]}},{{bkit.like|split('_')[2]}} đã thích!{% endset %}
{% elseif bkit.slike>0 and bkit.slike<2 %}
{% set hlike %} {{bkit.like|split('_')[1]}},{{bkit.like|split('_')[2]}},{{bkit.like|split('_')[3]}} đã thích!{% endset %}
{% else %}
{% set hlike %} {{bkit.like|split('_')[1]}},{{bkit.like|split('_')[2]}},{{bkit.like|split('_')[3]}} và {{bkit.slike-3}} đã thích!{% endset %}
{% endif %}
{% set title = bkit.name %}
{% set desc = bkit.desc %}
{% set keys = bkit.keys %}
{% set time = bkit.time %}
{% set img =bkit.img %}
{% set view=bkit.view %}
{% set view=view+1 %}
{% set vote=bkit.vote %}
{% set admin=get_data('acc-'~bkit.adm)[0].data|json_decode %}

{% set idadm=get_data('acc-'~bkit.adm)[0].id %}
{% set reg=admin.reg %}
{% set exp=admin.exp %}

{% set cat=get_data('cat-'~bkit.cat)[0].data|json_decode %}
{% set cm=get_data('cat-'~bkit.cm)[0].data|json_decode %}
{% set idc=idb-2 %}
{% set idi=idb-3 %}
{% set idm=idb-1 %}
{% set updatev=update_data_by_id(idbv,idb,{"id":idbv,"adm":bkit.adm,"name":title,"cat":cat.id,"cm":bkit.cm,"desc":desc,"keys":keys,"img":img,"content":bkit.content,"time":time,"view":view,"vote":vote,"cmt":bkit.cmt,"like":bkit.like,"slike":bkit.slike}|json_encode) %}
{{updatev}}
{% set url=get_uri_segments() %}
{% if cookie_pass==acc.pass %}
{% if acc.reg=='9' %}
{% if url[2]=='delete' %}
{{delete_data_by_id(cat.id,idc)}}
{{delete_data_by_id('index',idi)}}
{{delete_data_by_id(cm.id,idm)}}
<div class="rmenu">
{% set del %}Tiến trình xoá đạt 66,667%, bấm vào <a href="/tai-game/{{idbv}}.html/delete/ok">đây </a> để hoàn tất!{% endset %} {% if url[3]=='ok' %}
{{delete_data_by_id(idbv,idb)}}
{% set del %}Xoá bài viết thành công!<a href="/">Trở về trang chủ</a>
<meta http-equiv="refresh" content="1;http://camung.ga">
{% endset %}{% endif %}
{{del}}
</div>
{% endif %}{% endif %}
{% endif %}
{% use '_blocks' %}
{% set time = now|date('U') %}
{% set cookie_acc=get_cookie('log') %}
{% set acc=get_data('acc-'~cookie_acc)[0].data|json_decode %}
{% if cookie_acc!='' %}
{{ set_cookie('timeon',time) }}
{% set timeon=get_cookie('timeon') %}
{% set idacc=get_data('acc-'~cookie_acc)[0].id %}
{% set status=status~update_data_by_id('acc-'~cookie_acc,idacc,{"id":acc.id,"acc":acc.acc,"name":acc.name,"pass":acc.pass,"avt":acc.avt,"time":acc.time,"fname":acc.fname,"sex":acc.sex,"birth":acc.birth,"info":acc.info,"exp":acc.exp,"reg":acc.reg,"online":timeon,"inbox":acc.inbox,"tinbox":acc.tinbox,"friend":acc.friend,"tbox":acc.tbox,"like":acc.like,"tblike":acc.tblike,"tbcmt":acc.tbcmt,"stblike":acc.stblike,"stbcmt":acc.stbcmt}|json_encode) %}
{% endif %}<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title> {{title|default(v[1])}}</title>
<meta name="description" content="{{desc|default(v[2])}} "/>
<link rel="canonical" href="http://camung.ga/tai-game/{{idbv}}.html">
<meta property="fb:app_id" content="581594512207486" />
<link rel="icon" href="http://taigamedi.com/images/favicon.ico">
<!-- facebook -->
<meta property="og:locale" content="vi_VN" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:title" content="{{title|default(v[1])}}" />
<meta property="og:url" content="http://camung.ga/tai-game/{{idbv}}.html" />
<meta property="og:description" content="{{desc|default(v[2])}}" />
<meta property="og:image" content="{{img}}" />
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
<link href="http://googleplay.viettel.vn/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<meta name="twitter:card" content="summary" />
<meta name="twitter:site" content="@ga_data" />
<meta name="twitter:creator" content="@ga_data" /><!-- Bootstrap core CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">
<!-- Custom styles for this template -->
<link href="http://taigamedi.com/css/styles.css?v={{time}}" rel="stylesheet"><link href="http://camung.ga/css/style.css?v={{time}}" rel="stylesheet">
</head>
<body>
{% set cookie_acc=get_cookie('log') %}
{% set user=get_data('acc-'~cookie_acc)[0].data|json_decode %}

{% set reg=user.reg %}
{% set exp=user.exp %}
{% if exp<='10' %}
{% set level='01' %}
{% elseif exp<='25' %}
{% set level='02' %}
{% elseif exp<='45' %}
{% set level='03' %}
{% elseif exp<='70' %}
{% set level='04' %}
{% elseif exp<='100' %}
{% set level='05' %}
{% elseif exp<='135' %}
{% set level='06' %}
{% elseif exp<='175' %}
{% set level='07' %}
{% elseif exp<='220' %}
{% set level='08' %}
{% elseif exp<='270' %}
{% set level='09' %}
{% elseif exp<='325' %}
{% set level='10' %}
{% elseif exp<='385' %}
{% set level='11' %}
{% elseif exp<='450' %}
{% set level='12' %}
{% elseif exp<='520' %}
{% set level='13' %}
{% elseif exp<='595' %}
{% set level='14' %}
{% elseif exp<='675' %}
{% set level='15' %}
{% elseif exp<='760' %}
{% set level='16' %}
{% elseif exp<='850' %}
{% set level='17' %}
{% elseif exp<='945' %}
{% set level='18' %}
{% elseif exp<='1045' %}
{% set level='19' %}
{% elseif exp<='1150' %}
{% set level='20' %}
{% elseif exp<='1260' %}
{% set level='21' %}
{% elseif exp<='1375' %}
{% set level='22' %}
{% elseif exp<='1495' %}
{% set level='23' %}
{% elseif exp<='1520' %}
{% set level='24' %}
{% elseif exp>'1520' %}
{% set level='25' %}
{% endif %}
{% if reg=='9' %}
{% set chucvu='admin' %}
{% set name %} <font color="red">{{user.name}}</font>{% endset %}
{% elseif reg<='8' and reg>'6' %}
{% set chucvu='smod' %}
{% set name %} <font color="blue">{{user.name}}</font>{% endset %}
{% elseif reg<='6' and reg>'4' %}
{% set chucvu='mod' %}
{% set name %} <font color="green">{{user.name}}</font>{% endset %}
{% elseif reg<='4' and reg>='1' %}
{% set chucvu='member' %} {% set name=user.name %}
{% elseif reg=='0' %}
{% set chucvu='band' %}

{% set name %} <font color="black">{{user.name}}</font>{% endset %}
{% elseif reg=='10' %}
{% set name %} <font color="orange">{{user.name}}</font>{% endset %}
{% set chucvu='vip' %}
{% endif %}<div class="container">
<div class="header clearfix">
<nav class="nav">
<!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
<div class="navbar-header ">
<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar">
</span>
<span class="icon-bar">
</span>
<span class="icon-bar">
</span>
</button>
<a class="navbar-brand text-muted" href="http://camung.ga/" target="_blank">CAMUNG.GA</a>
</div>
<!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
<ul class="nav navbar-nav ">
<li class="active">
<a href="http://camung.ga/">Trang Chủ<span class="sr-only">(current)</span>
</a>
</li>
<li class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Menu<span class="caret">
</span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li><a href="/mien-phi/tai-game.html" title="Tải Game" target="_blank"> Tải Game</a></li>
<li><a href="/mien-phi/ung-dung.html" title="Ứng dụng" target="_blank"> Ứng dụng</a></li>
<li><a href="/mien-phi/blog-truyen.html" title="Blog truyện" target="_blank"> Blog truyện</a></li>
<li><a href="/mien-phi/ma-giam-gia.html" title="Mã giảm giá" target="_blank"> Mã giảm giá</a></li>
<li><a href="/mien-phi/chu-de-miui.html" title="Chủ Đề MIUI" target="_blank"> Chủ Đề MIUI</a></li>
<li><a href="/mien-phi/hoc-nau-an-don-gian.html" title="Học Nấu Ăn Đơn Giản" target="_blank"> Học Nấu Ăn Đơn Giản</a></li>
<li><a href="/mien-phi/mat-ngu-12-chom-sao.html" title="Mật Ngữ 12 Chòm Sao" target="_blank"> Mật Ngữ 12 Chòm Sao</a></li>
<li><a href="/mien-phi/thu-thuat-cho-android.html" title="Thủ Thuật cho ANDROID" target="_blank"> Thủ Thuật cho ANDROID</a></li>
<li><a href="/mien-phi/lam-van-mau.html" title="Làm Văn Mẫu"> Làm Văn Mẫu</a></li>
<li><a href="/mien-phi/share-code.html" title="Share Code"><strong></strong> Share Code</a></li>
</ul>
</li>
<li class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Thông Tin<span class="caret">
</span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li>
<a href="http://camung.ga/" target="_blank">Lời nói đầu</a>
</li>
<li>
<a href="http://camung.ga/" target="_blank">Bản quyền</a>
</li>
<li>
<a href="http://camung.ga/" target="_blank">Liên hệ</a>
</li>

<li role="separator" class="divider">
</li>
<li>
<a href="http://camung.ga/" target="_blank">Báo Cáo Vi Phạm</a>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<!-- tim kiem -->
<form class="navbar-form navbar-right" role="search" method="get" action="http://google.com/search" target="_blank">
<div class="input-group">
<input type="hidden" name="sitesearch" value="camung.ga">
<input type="text" class="form-control" placeholder="Nhập tên cần tìm" name="q">
<div class="input-group-btn">
<button class="btn btn-primary" type="submit">
<i class="glyphicon glyphicon-search">
</i>
</button>
</div>
</div>
</form>
<!-- /tim kiem -->
</div>
<!-- /.navbar-collapse -->
</nav></div>
{% if cookie_acc=='' %}
{% else %}
<div class="alert alert-success" role="alert"><i class="fa fa-user"></i> <a href="/info/{{user.acc}}">{{name}}</a>! Level {{level}}.{% if acc.reg=='9' %} <br><span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span> <a href="/admin">Cpanel</a>{% endif %} {% if cookie_pass==acc.pass %}{% if acc.reg=='9' %} <a href="/tai-game/{{idbv}}.html/delete"> Xóa bài</a> | <a href="/tai-game/{{idbv}}.html/edit">Sửa bài</a> <textarea>[url=/tai-game/{{idbv}}.html]{{fc.bb_sh(title)}}[/url]</textarea>{% endif %}{% endif %}<span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span> <a href="/inbox"> Hòm thư </a>{% if acc.tinbox!=0 %} [{% for i in 0..acc.tinbox %}<a href="/inbox/{{acc.inbox|split('-')[i]|raw}}"> {{acc.inbox|split('-')[i]|raw}}</a>,{% endfor %}]{% endif %} <span class="glyphicon glyphicon-log-out"> <a href="/log/dangxuat">Đăng xuất</a></span>


{% if acc.stbcmt>0 %}<br>
<img src="http://gocfriend.xtgem.com/images/thongbao.png"><a href="/notification/cmt" target="_blank">Co nguoi binh luan bai viet cua ban </a>
{% elseif acc.stblike>0 %}<br>
<img src="http://gocfriend.xtgem.com/images/thongbao.png"><a href="/notification/like" target="_blank">Co nguoi thich bai viet cua ban </a>
{% endif %}
</div>
{% endif %}<div class="row">
<div class="col-md-9"> <div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading">Tải nhiều nhất trong ngày</div><section id="hot">
<div class="overlay-1">
<div class="overlay-2">

<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-xs-6 col-md-3"><div class="item"><a href="https://taifile.mobi/24034-avatar-thanh-pho-dieu-ky-147" rel="nofollow" class="image"><img src="http://camung.ga/images/avatar.png" alt="Avatar 260 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng"></a><h5>Avatar 260 - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng</h5><p><span class="rate"> <span class="rated"> <img src="http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png" onerror="this.src='http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png';" alt="đánh giá"></span></span> <br> <a href="https://taifile.mobi/24034-avatar-thanh-pho-dieu-ky-147" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></p></div></div>
<div class="col-xs-6 col-md-3"><div class="item"><a href="https://taifile.mobi/24034-bigkoll-464" rel="nofollow" class="image"><img src="http://camung.ga/images/bigkool.png" alt="Bigkool - Dân chơi thứ thiệt"></a><h5>Bigkool - Dân chơi thứ thiệt</h5><p><span class="rate"> <span class="rated"> <img src="http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png" onerror="this.src='http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png';" alt="đánh giá"></span></span> <br> <a href="https://taifile.mobi/24034-bigkoll-464" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></p></div></div>
<div class="col-xs-6 col-md-3"><div class="item"><a href="https://taifile.mobi/24034-mobi-army-146" rel="nofollow" class="image"><img src="http://camung.ga/images/mobiarmy.png" alt="Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound"></a><h5>Mobi Army HD 239 - Anh Tài Tựa Gunbound</h5><p><span class="rate"> <span class="rated"> <img src="http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png" onerror="this.src='http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png';" alt="đánh giá"></span></span> <br> <a href="https://taifile.mobi/24034-mobi-army-146" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></p></div></div>
<div class="col-xs-6 col-md-3"><div class="item"><a href="https://taifile.mobi/24034-ninja-school-480" rel="nofollow" class="image"><img src="http://camung.ga/images/ninja-school.png" alt="Ninja School 148"></a><h5>Ninja School 148</h5><p><span class="rate"> <span class="rated"> <img src="http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png" onerror="this.src='http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png';" alt="đánh giá"></span></span> <br> <a href="https://taifile.mobi/24034-ninja-school-480" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></p></div></div>
<div class="clearfix"></div>
<div class="col-xs-6 col-md-3"><div class="item"><a href="https://taifile.mobi/24034-game-ionline-215" rel="nofollow" class="image"><img src="http://camung.ga/images/iOnline.png" alt="
iOnline 402 – Game Bài Đậm Chất Dân Gian"></a><h5>
iOnline 402 – Game Bài Đậm Chất Dân Gian</h5><p><span class="rate"> <span class="rated"> <img src="http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png" onerror="this.src='http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png';" alt="đánh giá"></span></span> <br> <a href="https://taifile.mobi/24034-game-ionline-215" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></p></div></div>
<div class="col-xs-6 col-md-3"><div class="item"><a href="https://taifile.mobi/24034-ba-khi-262" rel="nofollow" class="image"><img src="http://camung.ga/images/PhongVanTruyenKy.png" alt="Phong Vân Truyền Kỳ 30.0 - Nhiếp Phong"></a><h5>Phong Vân Truyền Kỳ 30.0 - Nhiếp Phong</h5><p><span class="rate"> <span class="rated"> <img src="http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png" onerror="this.src='http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png';" alt="đánh giá"></span></span> <br> <a href="https://taifile.mobi/24034-ba-khi-262" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></p></div></div>
<div class="col-xs-6 col-md-3"><div class="item"><a href="https://taifile.mobi/24034-khi-phach-anh-hung-158" rel="nofollow" class="image"><img src="http://camung.ga/images/khi-phach-anh-hung.png" alt="Khí Phách Anh Hùng 176 - Đỉnh cao gMO Việt"></a><h5>Khí Phách Anh Hùng 176 - Đỉnh cao gMO Việt</h5><p><span class="rate"> <span class="rated"> <img src="http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png" onerror="this.src='http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png';" alt="đánh giá"></span></span> <br> <a href="https://taifile.mobi/24034-khi-phach-anh-hung-158" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></p></div></div>

<div class="col-xs-6 col-md-3"><div class="item"><a href="https://taifile.mobi/24034-joka-492" rel="nofollow" class="image"><img src="http://camung.ga/images/joka.png" alt="Joka - Đánh bài cùng người đẹp"></a><h5>Joka - Đánh bài cùng người đẹp</h5><p><span class="rate"> <span class="rated"> <img src="http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png" onerror="this.src='http://android.xtgem.com/wp-content/uploads/special.png';" alt="đánh giá"></span></span>
<br><a href="https://taifile.mobi/24034-joka-492" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></p></div></div>

<div class="clearfix"></div></div>

</div>
</div>
</div>
</section> </div><!-- /list ebook --> <nav class="alert alert-info"><span class="glyphicon glyphicon-home" aria-hidden="true"></span> <span typeof="v:Breadcrumb"><a rel="v:url" property="v:title" class="breadcrumb-item" href="http://camung.ga">Trang chủ</a></span> / <span typeof="v:Breadcrumb"><a rel="v:url" property="v:title" title="{{cm.name}}" class="breadcrumb-item" href="/mien-phi/{{cm.id}}.html">{{cm.name}}</a></span> / <a class="breadcrumb-item" href="http://camung.ga/tai-game/{{idbv}}.html">{{fc.bb_sh(title)}}</a></nav>

<script src="http://taigamedi.com/js/phong-to.js"></script>
<span class="btn btn-info"><a href="javascript:ts('body',+1)" rel="nofollow" title="Tăng cỡ chữ {{fc.bb_sh(title)}}" style="color:white;"><img src="http://game1s.com/icon/add.png" alt="Tăng cỡ chữ {{fc.bb_sh(title)}}" /> Tăng cỡ chữ</a></span>
<span class="btn btn-warning"><a href="#" onclick="location.reload(true);" rel="nofollow" title="Cỡ chữ mặc định {{fc.bb_sh(title)}}" style="color:white;"><img src="http://game1s.com/icon/addt.png" alt="Cỡ chữ mặc định {{fc.bb_sh(title)}}" /> Mặc định</a> </span>
<span class="btn btn-danger"><a href="javascript:ts('body',-1)" rel="nofollow" title="Giảm cỡ chữ {{fc.bb_sh(title)}}" style="color:white;"><img src="http://game1s.com/icon/add-.png" alt="Giảm cỡ chữ {{fc.bb_sh(title)}}" />Giảm cỡ chữ</a></span>

<div class = "panel panel-primary">
<div class = "panel-body">

<div class="row thong_tin_ebook"><!-- /thong tin ebook -->


<div class="col-md-4 cover">
<img src="{{img}}" alt="{{fc.bb_sh(title)}}" class="img-thumbnail" width="304" height="236">

</div>
<div class="col-md-8">
<h1 class="ebook_title text-primary" >{{fc.bb_sh(title)}}</h1> <div class="fb-like" data-href="http://camung.ga/tai-game/{{idbv}}.html" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-show-faces="true" data-share="true"></div>
<h5>Ngày đăng : {% set date=bkit.time+25200%}{{date|date('d/m/Y H:m')}}</h5>
<h5>Thể loại : <a href="http://camung.ga/mien-phi/{{cm.id}}.html" target="_blank">{{cm.name}}</a></h5>
<h5>Lượt xem : {{view}}</h5> <a href="https://taifile.mobi/24034-avatar-thanh-pho-dieu-ky-147" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a>
<div style="display:none;" itemscope itemtype="http://schema.org/Recipe"><a rel="author" href="https://plus.google.com/+DataGaMobile">
Tải game miễn phí, download game hot nhất trên điện thoại, máy tính bảng, smartphone, android,java</a>
<span itemprop="name">{{fc.bb_sh(title)}}</span>
<img itemprop="image" src="{{img}}" alt="{{fc.bb_sh(title)}}">
<div itemprop="aggregateRating" itemscope="" itemtype="http://schema.org/AggregateRating">
<span itemprop="ratingValue">{{ random
(['4.5','4.6','4.7','4.8','4.9','5']) }}</span>/<span itemprop="bestRating">5</span>
<span itemprop="reviewCount">{{view}}</span> bài đánh giá
</div>

</div></div>

</div><!-- /thong tin ebook -->

<hr>
{{fc.bb_sh(bkit.content)}}<br><a href="https://taifile.mobi/24034-avatar-thanh-pho-dieu-ky-147" rel="nofollow" target="_blank" class="btn btn-danger"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt" aria-hidden="true"></span> Tải về</a></div> {% if acc.acc!='' and bkit.adm!= acc.acc %}
{% if cookie_acc in bkit.like %}
<a href="/like/{{idbv}}" target="_blank"><img src="http://taigamedi.com/images/unlike.png" alt="unlike" class="like"></a>
{% else %}
<a href="/like/{{idbv}}" target="_blank"><img src="http://taigamedi.com/images/like.png" alt="like" class="like"></a>
{% endif %} {% else %}<img src="http://taigamedi.com/images/like.png" alt="like" class="like" > {% endif %}
{{bkit.slike}}{{hlike}} {% set total = get_data_count('index') %}
{% set total = total-1 %}
{% set max = total//100 %}
{% for i in 0..0 %}
{% set j =random(total) %}
{% set k=j//100 %}
{% if j/100-k>0 %}
{% set k=k+1 %}
{% endif %}
{% set love=get_data('index',100,k)[j].data|json_decode %}
{% set loveimg = love.img %}
{% if loveimg==img %}
{% set loveimg='http://gocfriend.xtgem.com/images/none.png' %}
{% endif %} <a href="/tai-game/{{love.id}}.html" target="_blank">{{fc.bb_sh(love.name)}}</a>
{% endfor %} {% if gmb.adm!=acc.acc %}<a href="/quote/{{idbv}}" target="_blank" class="right">Trả lời</a> {% endif %} <br>
<img src="http://fenfei.wap.sh/images/icon/icon_tag.png" alt="tags, seo, key"> Từ khoá tìm kiếm: <!-- Code Get Key Seo --> <script>


var th=document.title;

tags=th.split(" ");

for (var i=0;i<tags.length;i++)

{

document.write('<a href=" http://google.com.vn/search?sitesearch=camung.ga&q='+tags [i]+'" rel="dofollow">'+tags[i]+'</a>, ');


}

</script>, <script>

var th=document.title;

var url = location.href;

tags=th.split(" ");

for (var i=0;i<tags.length;i++)
{

tags[i] = tags[i].replace(/,/ig,"").replace(/-/ig,"").replace(/»/ig,"").replace(/|/ig,"");


j=(i+1);

document.write('<a href="http://www.google.com/search?sitesearch=camung.ga&q='+tags[i]+' '+tags[j]+'" rel="dofollow" title="'+tags[i]+' '+tags[j]+'">'+tags[i]+' '+tags[j]+'</a>, ');


}

tag=th.split("»");

for (var i=0;i<tags.length;i++)

{

tag[i] = tag[i].replace(/»/ig,"");

document.write('<a href="http://www.google.com/search?sitesearch=camung.ga&q='+tag[i]+'" rel="dofollow"><h2>'+tag[i]+'</h2></a>');
}
</script><!-- End -->

</div><!-- /list ebook --><!-- baimoi -->


</div> <div>
<!-- Default panel contents --><div></div> </div>
<!-- /panel thong tin ebook -->


{% set url=get_uri_segments() %}
{% if cookie_pass==acc.pass %}
{% if acc.reg=='9' %}
{% if url[2]=='edit' %}
<form action="#xem" method="post">

<div class="list1">Tên bài viết:</div><input type="text" name="name" value="{{title}}">
<div class="list1">Ảnh đại diện:</div><input type="text" name="img" value="{{img}}">
<div class="list1">Nội dung:</div><textarea name="content">{{bkit.content}}</textarea>

<div class="list1">Mô tả:</div><input type="text" name="desc" value="{{desc}}">
<div class="list1">Từ khoá:</div><input type="text" name="keys" value="{{keys}}">
<input type="submit" class="btn-default" value="Update bài viết" name="act"/></form>

{% if request_method()|lower=="post" %}
{% if get_post('act')=='Update bài viết' %}
{% set desc = get_post('desc')|default(get_post('content')|slice(0,150)) %}
{% set keys = get_post('keys')|default(desc) %}
{% set img = get_post('img') %}
{% if img =='' %}
{% set img = get_post('content')|split('[img]')[1]|split('[/img]')[0]|default('http://gocfriend.xtgem.com/images/none.png') %}
{% endif %}
{% set startlove=update_data_by_id(idbv,idb,{"id":idbv,"adm":bkit.adm,"name":get_post('name'),"cm":bkit.cm,"cat":cat.id,"desc":desc,"keys":keys,"img":img,"content":get_post('content'),"time":time,"view":view,"vote":vote,"cmt":bkit.cmt,"like":bkit.like,"slike":bkit.slike}|json_encode) %}
{{startlove}}
<div class="rmenu">Đã update thành công!!!</div><meta http-equiv="refresh" content="1;http://camung.ga/tai-game/{{idbv}}.html">


{% endif %}{% endif %}{% endif %}{% endif %} {% endif %}
<div class="col-md-3 sidebar"><!-- / start sidebar -->

<div class="panel panel-primary">
<!-- Default panel contents -->
<div class="panel-heading"><span class="glyphicon glyphicon-signal"></span> Bài viết tiếp theo</div>
<ul class="nav nav-pills nav-stacked vip">
{% set total = get_data_count('index') %}
{% set total = total-1 %}
{% set max = total//100 %}
{% for i in 0..9 %}
{% set j =random(total) %}
{% set k=j//100 %}
{% if j/100-k>0 %}
{% set k=k+1 %}
{% endif %}
{% set love=get_data('index',100,k)[j].data|json_decode %}
{% set loveimg = love.img %}
{% if loveimg==img %}
{% set loveimg='http://taigamedi.com/images/tai-game-mien-phi.jpg' %}
{% endif %} <li><a href="/tai-game/{{love.id}}.html" ><img src="http://taigamedi.com/images/moi.gif" alt="{{fc.bb_sh(love.name)}}"> {{fc.bb_sh(love.name)}}</a>

</li>


{% endfor %}


</ul>

</div>


<div class="panel panel-primary">
<!-- Default panel contents -->
<div class="panel-heading">Menu</div>
<ul class="nav nav-pills nav-stacked" >
{% for i in get_data('cm') %}
{% set bkit = i.data|json_decode %}<li><a href="/mien-phi/{{bkit.id}}.html" target="_blank" title="{{bkit.name}}"><span class="glyphicon glyphicon-record"> </span> {{bkit.name}} ({{ get_data_count(bkit.id) }})</a></li>
{% for i in get_data('cm-'~bkit.id) %}
{% set startlove = i.data|json_decode %}<li><a href="/mien-phi/{{startlove.id}}.html" target="_blank" title="{{bkit.name}}"><span class="glyphicon glyphicon-record"> </span> {{startlove.name}} ({{ get_data_count(startlove.id) }})</a></li>
{% endfor %}
{% endfor %} </ul>

</div>
<!-- facebook -->

<div class="panel panel-primary"> <div class="panel-heading"><span class="glyphicon glyphicon-thumbs-up"></span> Bạn rất thích CamUng.ga? </div>
<div class="panel-body"><a href="http://facebook.com/sharer.php?u=http://camung.ga" target="_blank"><img src="http://taigamedi.com/images/3-7tr.png" alt="Thích camung.ga"></a>
</div> </div>
<div class="panel panel-primary">
<div class="panel-heading"><span class="glyphicon glyphicon-volume-up"></span> Danh Ngôn Hay </div>
<div class="panel-body text-primary pro">{{ random
(['Đàn ông khinh nhau trong học vấn, phụ nữ ghét nhau về sắc đẹp.','Không trái tim nào cứng rắn hơn trái tim nhút nhát. ','Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.','Người đàn bà không bao giờ thấy điều gì mình làm cho họ, họ chỉ thấy điều mà mình không làm. ','Tận cùng của sự ngu dốt là đối xử quá tốt với nhiều người','Không nên nói cái dở của người, chớ nên khoe cái hay của mình.','Cách tốt nhất để thành công trong đời là hành động theo lời khuyên mà ta trao cho người khác. ','Để thành công, bạn phải sẵn lòng thất bại.','Nếu cứ tin vào một lời nói dối, cuối cùng rồi nó cũng thành sự thật.','Con đường trải đầy lụa không bao giờ dẫn tới vinh quang. ','Ở đâu chan chứa những lời lẽ yêu đương, thì ở đó tình yêu không chân thật ','Đằng sau người đàn ông thành công là bóng hình của một người phụ nữ. Còn đằng sau người phụ nữ thành công là sự cô đơn.','Tiền bạc là phương tiện của người thông minh, là mục đích của những kẻ ngu ngốc.','Khi niền tin ở mức độ cao nhất thì thất vọng sẽ kéo bạn xuống thấp hơn cả cái đáy thất nhất.','Con người sống nhờ hành động chứ không phải nhờ tư tưởng.','Hãy phá vỡ luật lệ, tha thứ nhanh chóng, hôn chậm rãi, yêu thực lòng, cười không kiềm chế. ','Thước đo cuộc đời không phải ở chỗ nó dài hay nó ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng nó như thế nào.','Kẻ ngu thường tỏ ra nguy hiểm, kẻ nguy hiểm thường tỏ ra ngu ','Tình yêu là mù quáng nhưng hôn nhân sẽ làm bạn sáng mắt ra ','Người ta giành tuổi xuân đi đó đi đây. Còn mình giành tuổi xuân để chinh phục chính mình.','Nếu không thể chung thuỷ tuyệt đối thì phải là người lừa dối triệt để.','Nếu bạn muốn tỏa sáng vào ngày mai thì bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay.','Điều khôn ngoan nhất là phải luôn ghi nhớ rằng không có thành công hay thất bại nào là cuối cùng. ','Người đàn bà không bao giờ thấy điều gì mình làm cho họ, họ chỉ thấy điều mà mình không làm.','Cảm xúc về sự thấp kém càng mạnh, thôi thúc muốn chinh phục càng lớn, và sự khích động càng dữ dội.','Tìm cách bào chữa cho điều ngu ngốc có nghĩa là nhân nó lên. ','Cách tốt nhất để thành công trong đời là hành động theo lời khuyên mà ta trao cho người khác.','Khi đàn ông im lặng là họ đang suy nghĩ, khi đàn bà im lặng là họ đang suy diễn ','Có vết thương nào tệ hại hơn một tình yêu giả dối ? ','Khi niền tin ở mức độ cao nhất thì thất vọng sẽ kéo bạn xuống thấp hơn cả cái đáy thất nhất.','Học nấu ăn hay học may vá sẽ có ích hơn tham gia các khoá học làm giàu.']) }} <br><br>


</div> </div>

</div><!-- /sidebar --> </div>
Tổng số lượt truy cập: {{ block( 'footer' ) }}
{% endif %}
[Like=2] knhoten , giacmovn
* solovekui  (Member) [Off]
49 * 40
*   Cách đây 12 tháng
Bình luận bị ẩn - Reported
▼ Tổng số: 2
- Share:
BBCode:

Link: