Tiaxgame.Tk
Trang chủ | Register Wap4.Co Free
Đăng Nhập » Đăng Ký
ForumWap4 Việt NamShare Code
Lượt xem: 778

▼ Code BOT trả lời tự động trong SOS chat forum tiaxgame

* khanh  (Smod) [Off]
204 * 372
*   Cách đây 1 năm
Code này mình nghịch hôm qua, thấy nó cũng chả có gì hay cả , share cho ae nghịch vui thôi.
Demo:
- Tạo file : /bot_cpanel.php dán code này vào
{% from 'func.twig' import add,get,up,add,login,lever %}
{% use '_blocks' %}
{% set login = login()|trim %}
{% set title='BOT CPanel' %}
{% set lever = get('user_'~login,'lever') %}
{{block('header')}}
<div class="title"><a href="/">Trang chủ</a> > <a href="/bot_cpanel.php"> Quản Lý BOT Panel</a></div>
{% if login %}
{% if lever == 'admin' or lever == 'smod' or lever == 'mod' %}
<div class="rmenu"><a href="/bot_cpanel.php?act=new"> Thêm từ khóa mới</a></div>
<div class="rmenu"> Hướng dẫn cơ bản </div>
<div class="menu"> Bạn có thể thêm 1 hay nhiều từ khóa khác nhau trong 1 câu trả lời bằng cách thêm dấu phẩy mỗi đuôi từ khóa </div><div class="menu"> Bạn cũng có thể thêm nhiều câu trả lời bằng cách thêm dấu <span color="red">|</span> ở cuối câu trả lời, câu trả lời sẽ ngẫu nhiên nhé !!!</div>

{% set act = get_get('act') %}
{% set id = get_get('id') %}
{% if request_method()|lower == "post" %}
{% set nd = {"search":get_post('key'),"rep":get_post('nd'),"time":"now"|date("U"),"name":login}|json_encode %}
{% if act == 'edit' %}
{{update_data_by_id('bot_quote',id,nd)}}
<div class="menu">Xong rồi nhé!!!</div>
<script>window.location.href='/bot_cpanel.php'</script>
{% elseif act == 'delete' %}
<div class="menu"> Chưa Hoàn Thành </div>
{% elseif act == 'new' %}
{% set save=save_data('bot_quote',nd) %}
<div class="menu"> Đã thêm từ khóa mới </div>
<script>window.location.href='/bot_cpanel.php'</script>
{% endif %}
{% else %}
{% set key = get_data_by_id('bot_quote',id).data|json_decode %}
{% set tukhoa = key.search %}
{% set traloi = key.rep %}
{% if act == 'edit' %}
<div class="title">Chỉnh sửa từ khóa</div>
<form action="" method="post"><div class="menu"> Từ khóa: <input type="text" name="key" value="{{tukhoa}}"></div><div class="menu"> Trả lời: <input type="text" name="nd" value="{{traloi}}"></div><div class="menu"><center><button type="submit"> Xong </button></center></div></form>
{% elseif act == 'delete' %}
<div class="title"> Xóa Từ Khóa</div>
{% elseif act == 'new' %}
<div class="title"> Thêm từ khóa </div>
<form action="" method="post"><div class="menu"> Từ khóa: <input type="text" name="key" value="{{tukhoa}}"></div><div class="menu"> Trả lời: <input type="text" name="nd" value="{{traloi}}"></div><div class="menu"><center><button type="submit"> Add </button></center></div></form>
{% else %}
{# laydata #}
<div class="title"> Danh sách từ khóa</div>
{% set data=[] %}{% for i in 1..100 %}{% set data=get_data('bot_quote',100,i)|merge(data) %}{% endfor %}
{% for i in data|reverse %}
{% set data = i.data|json_decode %}
{% set key = data.search %}
{% set rep = data.rep %}
{% set name = data.name %}
<div class="menu">• <b>Từ khóa</b>: <i>{{key}}</i> <br/>• <b>Trả lời</b>: <i>{{rep}}</i><br/>• <b>Add</b>: <span color="green">{{get('user_'~name,'nick')}}</span> | <a href="/bot_cpanel.php?act=edit&id={{i.id}}">Edit</a> - <a href="/bot_cpanel.php?act=delete&id={{i.id}}">Delete</a></div>
{% endfor %}
{% endif %}
{% endif %}
{% else %}
<div class="menu"> Chỉ BQT mới thực hiện được chức năng này</div>
{% endif %}
{% else %}
<div class="menu"> Hãy đăng nhập </div>
{% endif %}
{{block('footer')}}

- Trong file /sos1 thêm cái này vào
{% from 'func.twig' import add,up,get,lever,login %}
{% from 'bbcode.twig' import bbcode %}
{% set login = login()|trim %}
{% set lever = get('user_'~login,'lever') %}
<div class="title">ChatBox{% if lever == 'admin' or lever == 'smod' or lever == 'mod' %} | <span color="red"><a href="/bot_cpanel.php">BOT CPANEL</a> [{{get_data_count('bot_quote')}}]</span>{% endif %}</div>
{% if login %}
{# start data #}
{% if get('user_'~login,'stat')|trim=='' or get('user_'~login,'stat')|trim=='yes' %}

{% set nd = get_post('nd') %}

{% set id=get('sos_data')|split('@')[99]|trim %}

{% if request_method()|lower == "post" %}

{{ add('user_'~login,'new',get_post('nd')) }}

{% if nd and get('user_'~login,'old')|trim|raw != get('user_'~login,'new')|trim|raw %}{% set nd = {'ten':login,'nd':nd,'id':id,"time":"now"|date("U")} %}
{% set nd1 = {'ten':'92920102049492','nd':'BOT đang thử nghiệm','id':id,"time":"now"|date("U")} %}

{{ up('sos_'~id,nd|json_encode) }}
{{ up('sos_data',id,'up') }}
{# bot #}
{% set id=get('sos_data')|split('@')[99]|trim %}
{% set key=[] %}{% for i in 1..100 %}{% set key=get_data('bot_quote',100,i)|merge(key) %}{% endfor %}
{% for i in key %}
{% set entry = i.data|json_decode %}
{% set name = entry.search %}
{% set rep = entry.rep %}
{% if '|' in rep %}
{% set rep = rep|split('|') %}
{% set rep = random(rep) %}
{% endif %}
{% set ten = name|split(',') %}
{% set content = get_post('nd') %}
{% if name in content or ten[0] in content or ten[1] in content or ten[2] in content or ten[3] in content or ten[4] in content or ten[5] in content or ten[6] in content or ten[7] in content or ten[8] in content or ten[9] in content %}
{% set nd2 = {'ten':'92920102049492','nd':''~rep~'','id':id,"time":"now"|date("U")} %}
{{ up('sos_'~id,nd2|json_encode) }}
{{ up('sos_data',id,'up') }}
{% endif %}
{% endfor %}
{# bot #}
{{ add('user_'~login,'old',get_post('nd')) }}

{% endif %}

{% endif %}

<div class="menu"> <form method="post">Nội dung:<br/><textarea type="reset" name="nd"></textarea><br/><button type="submit"> Chat </button> <button type="reset"> Reset </button></form></div>

{% else %}

<div class="rmenu">Bạn đã bị chặn bởi ban quản trị</div>

{% endif %}

{% endif %}

{% if get_data_count('sos_data')==0 %}

<div class="rmenu"> Chưa có tâm trạng nào</div>

{% endif %}

{% set key='sos_data' %}

{% set data=get(key)|trim|split('@') %}

{% set total=data|length-1 %}
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script><script>$(document).ready( function() {
setInterval(function() {
$('#load').load(' #load'); }, 9000);
});</script>
<div id="load">
{% if total==0 %}

<div class="menu">Chưa có bài viết nào ở đây.</div>

{% else %}

{% for id in data|slice(0,8) %}

{% set entry=id|trim %}

{% set key='sos_'~entry %}

{% set user = 'user_'~get(key,'ten')|trim %}

{% set nd = get(key,'nd') %}

{% set lever=get(user,'lever')|trim %}

{% set on=get(user,'on')|trim %}
{% set time = get(key,'time')|trim %}
{% if (time+15) <= "now"|date("U") %}
<div class="menu"><a href="/profile/{{get(key,'ten')|trim}}"><font class="{{lever}}">{{get(user,'nick')}}</font></a>&nbsp;: {{ bbcode(nd)|raw }} </div>
{% else %}
<div class="bmenu"><a href="/profile/{{get(key,'ten')|trim}}"><font class="{{lever}}">{{get(user,'nick')}}</font></a>&nbsp;: {{ bbcode(nd)|raw }}</div>
{% endif %}
{% endfor %} </div>
{% endif %}
{# chatbox #}

- Lưu ý là up 100 entry của chat sos trước khi test code này nha .
[Like=5] tiaxgame , Minh , Pupy , Tuankill , mrducz95
* RoSino18k  (Member) [Off]
165 * 359
*   Cách đây 1 năm
Nhìn thấy chỗ thấy nó k có gì hay đã k muốn xem rồi
[Like=2] tiaxgame , khanh
* lamwebscam  (Member) [Off]
5 * 5
*   Cách đây 8 tháng
Bình luận bị ẩn - Reported
* visaotinhyeu11  (Member) [Off]
197 * 407
*   Cách đây 8 tháng
bot_cpanel.php troll
* lamwebscam  (Member) [Off]
5 * 5
*   Cách đây 8 tháng
Bình luận bị ẩn - Reported
* plus  (Member) [Off]
4 * 1
*   Cách đây 8 tháng
Gửi từ khanh:
Code này mình nghịch hôm qua, thấy nó cũng chả có gì hay cả , share cho ae nghịch vui thôi. Demo: http://boy89x.tk - Tạo file : /bot_cpanel.php dán code này vào [php]{% from 'func.twig ...
Bình luận bị ẩn - Reported
* fff  (Member) [Off]
1 * 0
*   Cách đây 8 tháng
code k dc
▼ Tổng số: 7
- Share:
BBCode:

Link: